Kamajų Antano Strazdo gimnazija

K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284

    Kovo 7 d. būrelis 7-8 klasių mokinių  dalyvavo Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje vykusioje respublikinėje mokytojų ir mokinių kūrybinėje konferencijoje „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“.  Mes ir dar 160  konferencijos dalyvių  iš Kauno ir Medininkų, Kupiškio ir Šiaulių, Vilniaus ir Telšių, Kaišiadorių ir Virbalio  buvo pakviesti į teatro bei  muzikos kūrybines dirbtuves, kur  galėjome įsikūnyti į įvairių personažų emocinius ir vertybinius išgyvenimus. Kūrybinėse dirbtuvėlėse  mokiniai pasigamino šv. Kazimiero simbolį – baltą leliją. Interaktyvioje viktorinoje dalyvavę vaikai turėjo surinkti informaciją, užkoduotą Šv. Kazimiero progimnazijos erdvėse. Kūrybinių-tiriamųjų pranešimų „Praeities asmenybių vertybės XXI amžiaus kontekste“ sekcijoje puikiai  pasirodė ir išskirtinio dėmesio sulaukė mūsų gimnazijos aštuntokės Akvilė Galvydytė ir Beneta Grižaitė, parengusios ir pristačiusios pranešimą „Kaip šv. Kazimieras gyventų šiandien?“.  Skaityti toliau

Vasario – kovo mėnesiais gimnazijoje vyko įvairūs karjeros ugdymui skirti renginiai: mokiniai  vyko į studijų mugę, dalyvavo  Rokiškyje vykusioje  Karjeros dienoje bei aplankė keletą  aukštųjų mokyklų. Susitikę su  įvairių aukštųjų mokyklų atstovais bei buvusiais mūsų gimnazijos mokiniais, dabar studijuojančiais Lietuvoje ar užsienyje, gimnazistai gavo  praktiškų  ir  naudingų  patarimų. Skaityti toliau

Skelbiamas atviras konkursas

KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS (savivaldybės biudžetinė įstaiga; K. Šešelgio g. 9,  42291 Kamajai, Rokiškio rajonas;  kodas 190250136) DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

 

Darbo pobūdis: Organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą,  užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą  mokiniams ir mokytojams, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, administruoti elektroninį dienyną TAMO,  savarankiškai planuoti ir įgyvendinti įvairius kasdieninius  darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

Darbo krūvis – 1,0 etatas.

Reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

 2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

 2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

 1. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) švietimo įstaigoje patirtį;
 2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr.123-5618), reikalavimus;
 4. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 5. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų reglamentuojančių bendrojo lavinimo mokyklų veiklą žinojimas bei išmanymas;
 6. Mokyklos veiklos organizavimo, ugdymo procesą reglamentuojančių dokumentų, mokyklos tikslų ir uždavinių, darbo teisinių santykių, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, žinojimas bei išmanymas.

 Pretendento privalumai:
1. turėti patirtį organizuojant ir vykdant projektus ir konkursus,
2. turėti viešųjų pirkimų patirtį,

 1. turėti darbo su elektroniniu dienynu TAMO patirtį.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas);
  2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
  3. gyvenimo aprašymą (CV);
  4. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 2. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 3. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos,  įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos raštinėje, adresu K. Šešelgio g. 9, Kamajai, Rokiškio rajonas arba siunčiama el. paštu kamajugimnazija@gmail.com.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 458) 27147.

     Konkurso paskelbimo data – 2017-03-20

Pokalbis vyks 2017 m. balandžio 7 d. 10 val. mokyklos II a. direktoriaus kabinete

 

 

Direktorius                                                                                                                Augutis Tymukas

 

Skaityti toliau

Informuojame, kad mūsų mokykla partnerio teisėmis dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamame Lietuvos Respublikos valstybės planavimo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ (projekto kodas 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001).

Projektas apima daugumą Lietuvos regionų, jame dalyvauja 30  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu atrinktų Lietuvos mokyklų partnerių.

Mūsų mokykloje š.m. balandžio mėnesį pradedamas tyrimas siekiant išbandyti, adaptuoti ir standartizuoti Lietuvai Vokietijos Hogrefe instituto CFT20-R metodiką vaikų akademinių gebėjimų atpažinimui.

Dalyvaudami šiame tyrime, padėsime kurti aukštesniųjų akademinių gebėjimų turinčių vaikų atpažinimo sistemą Lietuvoje bei prisidėsime prie šių vaikų ugdymo gerinimo.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekto vadovę Ingą Nekrošienę, tel.: (8 5) 230 5372, inga.nekrosiene@sppc.lt.

Užsukite į gimnazijos biblioteką pasigrožėti buvusios mokinės Gintos Mickūnaitės akvarelių paroda „Ieškojimai“.

                                               

Bibliotekininkė Jolanta

Išvyka į ,,Rokiškio Sireną“

Pirmąjį kovo penktadienį mes, jaunųjų žurnalistų būrelio „Littera“ nariai, svečiavomės rajono laikraščio „Rokiškio Sirena“ redakcijoje. Ten mus sutiko svetingi ir malonūs laikraščio darbuotojai. Jie mielai pasidalino mintimis apie žurnalisto profesiją, apie tai, ko reikia norint tapti geru šios srities specialistu. Skaityti toliau

Kovo 3 dieną gimnazijoje vyko tradicinė ir nepakartojama Kaziuko mugė. Pagrindiniai prekiautojai kaip visuomet buvo pradinukai, kurie gausiai nuklojo stalus savo ir tėvelių pagamintais dirbiniais, iškeptais skanėstais. Skaityti toliau

Vasario 28 dieną gimnazijos mokinių klubas ARA kartu su mokyklos pradinukais bei ikimokyklinio skyriaus vaikais, nešini Morėmis ir blynais sumanė išvaryti žiemą. Iš savo kiemo  (mokyklos) jos ,,vyti‘‘ nepavyko, nes buvo gana šlapia, todėl visi su skanduote „ Žiema žiema, bėk iš kiemoǃ“ patraukė Kamajų aikštės link, kur visų laukė Užgavėnių laužas. Skaityti toliau

Vasario 10 dieną mūsų gimnazijoje vyko tradicinė ŠIMTADIENIO šventė. Šiemet ji vadinosi ,,Gimnazijos garbė”. Jaukioje ir ištaigingoje aplinkoje, iškilmingai sutikus abiturientus, mokytojus bei svečius, vyko apdovanojimų ceremonija. Nominacijos buvo pristatomos rodant filmukus. Įteikti apdovanojimus buvo kviečiami mokytojai. Skaityti toliau

Susitikimas_1Vasario 20-tą dieną į gimnaziją pas pradinukus atvyko vaikų rašytojas Vytautas Račickas. Susitikimo metu jis mielai pasakojo apie savo kūrybą, skaitė ištraukas, atsakinėjo į vaikams rūpimus klausimus, dalino autografus. Skaityti toliau

Metodinė_diena_1Vasario 17 dieną į Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyrių rinkosi rajono kaimiškų vietovių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai. Čia vyko metodinė diena. Viešnios susipažino su įstaiga, jos istorija, aplinka. Vėliau visi dalyviai buvo pakviesti paklausyti   pranešimo: „Ar vaikui reikia ribų ir kas jas padeda nubrėžti ?“, kurį skaitė auklėtoja-metodininkė Jolita Braukylienė. Po pranešimo kilo klausimų, diskusijos. Skaityti toliau

Auksinis_protas1Kartu su Šv. Valentino diena Kamajuose startavo „Auksinis protas“ ! Gimnazijos biblioteką užpildė protomanai, susibūrę į keturias komandas. Galbūt todėl, kad jau gyvename greit Rokiškyje prasidėsiančio teatrų festivalio nuotaikomis, visoms komandoms geriausiai sekėsi atsakinėti į klausimus apie teatrą. Ne mažiau įdomu buvo pagvildenti klausimus apie žvejybą, įsimylėjėlius ir 19 amžiaus Lietuvą. Skaityti toliau

Žiemos_šventė_viršeliuiMokinių klubas ARA sugalvojo surengti žiemos šventę. Visi pradinukai II ilgąją pertrauką praleido lauke statydami sniego skulptūras, nes sniego senių nulipdyti nebuvo įmanoma dėl per sauso sniego. Mažieji dirbo labai aktyviai, o spalvinti padėjo klubiečiai. Taip „gimė“ vėžliukas, žuvytė,  fantastiniai gyvūnai. Skaityti toliau

 knygai1 ,,Knygai ir apie knygą‘‘ — būtent taip galima vadinti renginius, skirtus Bibliotekų metams.  Prie lietuvių k. ir literatūros mokytojų iniciatyvos kalbėti apie KNYGĄ mielai prisijungė ir mokyklos bibliotekininkė Jolanta bei dailės ir technologijų mokytojos Daiva B. ir Audronė. Savaitės metu buvo surengtos piešinių,  fotonuotraukų ,,Aš — knygos personažas“, meniškų knygos antraščių parodėlės, buvo galima pasigrožėti ir įvairia technika sukurtais senų knygų viršeliais (akcija ,,Aprenk seną knygą“), paskaityti šia proga išleistą mokyklos sienlaikraštį ,,Skambutis“. Skaityti toliau

  studentai6Gruodžio 7 d. JMBB „Žvorūnė“ iniciatyva gimnazijoje lankėsi pagal ERASMUS+ mainų programą Lietuvoje studijuojantys studentai: Udeani Milliscent Amoge (Nigerija), Signja Mazite (Latvija), Selay Surer (Turkija), Kirill Shishenin (Rusija). Studentai mokiniams papasakojo apie savo šalių papročius, kultūrą, lankytinas vietas, gamtos objektus,  atsakė į mokinių  klausimus. Renginį vedė buvęs gimnazijos mokinys Tautvydas, kuris kartu su mokiniais atliko keletą toleranciją ugdančių  žaidimų, padėjo mokiniams komunikuoti su dalyviais anglų kalba. Vertėjais taip pat pabuvo Edvinas Mikalaičiūnas  ir Agnė Venslovaitė. Skaityti toliau

dirbtuveles1_optiLapkričio mėnuo Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyriuje — šeimos mėnuo. Tėvelius kvietėme į renginius, norėjome pabūti kartu. Labai smagu, kad sulaukėme palaikymo, susidomėjimo, aktyvaus dalyvavimo. Išties aktyviai tėveliai dalyvavo tėvų dienoje tema „Ar vaikui reikia ribų? Kaip, kada ir kodėl jas brėžti?“Tačiau smagiausia visiems dalyvavusiems buvo sveikatos diena. Į gimnazijos salę kartu su vaikais rinkosi ne tik mamos, tėčiai, sesės, broliai, bet ir seneliai, tetos. Dalyvavo 18 šeimų, daugiau nei 50 žmonių. Smagu, kad sau veiklą rado visi — pagal amžių, sveikatą ar norus. Vyko linksmos estafetės, judrūs žaidimai. O nugalėjo gera nuotaika ir draugystė. Tai tęstinio sveikatinimo projekto ,,Augu sveikas ir stiprus-3“ renginys. Skaityti toliau

sartai15JMBB „Žvorūnė“ nariai gruodžio 1 dieną lankėsi Sartų regioninio parko lankytojų centre bei individualiame urėdo V.Sakalausko elnyne, esančiame šalia Dusetų. Lankytojų centro ekspozicijoje įrengti informaciniai terminalai, filmų peržiūros įranga, interaktyvūs stendai, atkuriami gamtos garsai. Skaityti toliau

 Lapkričio 24 dieną 3g ir 4g klasių mokiniai vyko į Oskaro Koršunovo – režisieriaus, dramaturgo, scenografo, choreografo, Vilniaus miesto teatro meno vadovo, LMTA pedagogo, festivalio „Sirenos“ tarybos vadovo, Lietuvos Nacionalinės meno ir kultūros premijos laureato, režisuotą spektaklį „Hamletas“, kuris vyko Menų spaustuvėje.  Spektaklis prasidėjo aktorių keliamu klausimu: „Kas tu esi?“. Tai privertė giliau pamąstyti apie tai, kokia yra gyvenimo prasmė ir ar mes esame verti to, ką turime. Skaityti toliau

studfestas1Spalio 14 d. nemažas būrys mūsų gimnazijos vyresniųjų klasių mokinių dalyvavo Vilniuje, Siemens arenoje, antrą kartą vykusioje konferencijoje – festivalyje  „Studfestas“. Renginio tikslas – padėti mokiniams atsakyti į klausimus apie studijas, karjerą bei gyvenimo kelio pasirinkimą baigus mokyklą. Skaityti toliau

sveikatos_sodasKiekvienais metais spalio mėn. Gimnazijos diena minima vis kitomis išraiškos formomis. Šių metų temą „Sveikatos sodas”  padiktavo gimnazijos bendruomenės dalyvavimas tarptautiniame ERASMUS+KA2 strateginių partnerysčių  verslumo ugdymo projekte. Kiekvienai klasei reikėjo paruošti  stalą su patiekalais, kurių pagrindinis ingredientas – obuolys. Be to, klasės privalėjo sukurti kūrybišką reklamą, menišką stalo įvaizdį bei pristatymą, kad  produktai „pirkėjams” būtų itin patrauklūs. Skaityti toliau

rudenelis3Spalio 4 dieną gimnazijoje vyko projektinė pradinių klasių diena „Rudenėli, labas“. Veiklą pradėjome pirmadienį piešinių konkursu „Tau, Mokytojau“. Mokinių  darbeliai, skirti  mokytojams,  papuošė I-ojo aukšto koridorių. Gražiausi, spalvingiausi buvo trečiokų darbai. Antradienį gaminome karūnas savo šventei. Pirmokai tapo morkomis, antrokai – obuoliukais, trečiokai – kriaušėmis, o ketvirtokai – grybais. Skaityti toliau

     isvyka1 Š.m  rugsėjo 23 d. mes,  4g klasės mokiniai,  kartu su mokytoja Nijole Markevičiene  vykome į edukacinę kelionę po literatūrines Anykščių krašto vietas. Pirmiausia aplankėme garsiąją anykštėno, XIXa. vidurio lietuvių poeto Antano Baranausko klėtelę bei rašytojo Antano Vienuolio namą – muziejų. Čia lankydamiesi praplėtėme savo žinias ne tik apie pačius rašytojus, bet ir jų kūrybą, ypač visiems žinomą A.Baranausko  poemą ,,Anykščių šilelis‘‘.Užsukę į netoliese esančią tautodailininko Stanislovo Petraškos akmens tapybos parodą gėrėjomės unikalia technika atliktais paveikslais. Skaityti toliau

isvyka7Pirmą kartą 17 šalies urėdijų, prižiūrinčių profesionalius medžioklės plotus, gamtos mylėtojams surengė  atrakciją – pakvietė į miškus pasiklausyti elnių tuoktuvių garsų. Tarp šios akcijos dalyvių – ir Rokiškio miškų urėdija, elnių vestuvinėms serenadoms klausyti parinkusi elniais gausią Dusetų girią. Rugsėjo 21 d. vakare išgirsti elnių riaumojimą vykome ir mes – „Žvorūnės“ jaunųjų miško bičiulių būrelio nariai. Skaityti toliau

Palangė1Dalyvaudami respublikiniame ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“ „Nykštukų“ grupės vaikai įdėjo daug darbo ir įgijo gyvenimiškos patirties. Susipažino su sėklų įvairove, kaip tikri mokslininkai sėjo sėklas, stebėjo, prižiūrėjo, matavo augalus, darė augalų augimo diagramas.
Skaityti toliau

vanduo5Vykdydami projektą susipažinome su mokslinių tyrimų naujienomis. Skaitėme Masaru Emoto knygelę „Žinia, kurią mums praneša vanduo“, žiūrėjome nuotraukas. Tvarkėme Šetekšnos upelio pakrantes. Nustatėme vandens telkinio užterštumo lygį. Atlikome vandens spalvos tyrimą. Nustatėme vandens pH.  Skaityti toliau

Vilnius5Gegužės 31 d., paskutinę mokslo metų dieną, penktokai praleido Vilniuje. Lankėmės Arkikatedroje, jos požemiuose, klausėmės įdomaus gidės pasakojimo. Kepinant kaitriai pavasarinei saulutei, kopėme į Gedimino kalną, pasigėrėjome pilyje plazdančia trispalve, sostinės panoraminiu vaizdu.
Skaityti toliau

Leles1

Mokslo metų baigimo proga antrokai vyko į „Lėlių namus“ Bajoruose. Vaikai klausėsi pasakojimų, iš ko galima padaryti lėles, prisiminė pagrindinius Šarlio Pero pasakų veikėjus, stebėjo, kaip vaidina lėlės, patys rinkosi lėles ir vaidino grupelėmis. Lėlių muziejaus kambaryje vyko įspūdingas šokis…

Skaityti toliau

2klases4Baigiantis mokslo metams į 2 klasę sugužėjo gausus antrokų tėvelių būrys. Vaikai parengė programėlę. Pasirodymo metu dainavo, deklamavo, įteikė tėvams pačių pagamintas dovanėles. Susirinkimo metu buvo išanalizuoti antrokų diagnostinių testų profiliai, pasidžiaugta vaikų sėkme ir numatyti tolimesni žingsniai į vaikų sėkmę ir pažangą kitais mokslo metais.   Skaityti toliau

Ritos1

2016 m. gegužės 10 d. mūsų gimnazijos trečios ir ketvirtos klasių mokiniai vyko į Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centrą pristatyti savo sėkmės istorijos rajono pradinių klasių mokinių foto-video konferencijoje „Sėkmės istorija“. Konferencijos dalyvius pasveikino Rokiškio švietimo centro direktorė Elinga Mikulėnienė. Džiugią nuotaiką paskleidė nuotaikingos Juozo Tūbelio progimnazijos trečiaklasių dainos. Renginį vedė mokytoja Rita Rimiškienė. Jai padėjo dukra abiturientė Raminta Rimiškytė.

Skaityti toliau

Graikija1Įgyvendinant ERASMUS+ projektą „Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų kompetencijų tobulinimas ir lyderystės plėtra Rokiškio rajono mokyklose“, kurį  finansuoja Europos Komisija, šešių rajono mokytojų komanda 2016 m. kovo 21-25 d. dalyvavo mokymosi stažuotėje Graikijoje, Atėnų mieste, kur tobulino ugdymo proceso integravimo, naujovių valdymo, bendradarbiavimo ir lyderystės kompetencijas. Buvo aplankytos trys mokyklos (pradinė, gimnazija ir licėjus) bei  2-asis regioninis mokytojų mokymo centras. Teko ne tik išklausyti paskaitas apie Graikijos švietimo sistemą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, metodinės veiklos organizavimą, bet ir stebėti pamokas, bendrauti su mokytojais, mokiniais. Skaityti toliau

  strazdas256_2 Š.m. kovo 9 d. šventėme poeto Antano Strazdo 256-ąjį gimtadienį. Šia proga mes, vienuoliktokai bei būrelio ,,Littera“ nariai, apsilankėme Strazdelio gimtinėje – Kriaunose.  Mus svetingai priėmė Kriaunų pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Audronė. Ji trumpai pristatė mokinių  kūrybinius darbus, skirtus Antanui Strazdui pagerbti.

Skaityti toliau

Inkilai2Kovo mėnesį namo grįžta paukščiai keliauninkai. Mes taip pat sveikiname pavasarį, džiaugiamės skambiomis paukštelių giesmėmis. Todėl kovo 3 dieną Kamajų Antano Strazdo direktorius Augutis Tymukas, girininkas  Sigitas Markevičius ir eigulys Algis Neniškis organizavo inkilėlių kėlimo akciją. Šioje akcijoje dalyvavo ir gimnazijos moksleiviai, JMBB „Žvorūnė“ nariai: Mantvydas Jasiūnas, Loretas Balaišis, Donatas Kriukelis, Aras Jukna, Rokas Tumonis. Mokiniai inkilus kėlė tik po girininko instruktažo, mat įkelti juos nelengva – inkilai sunkūs… Skaityti toliau

vilnius11Kovo 1 – ą dieną aštuntos ir septintos klasės mokiniai išvyko į edukacinę lietuvių kalbos ir istorijos kelionę po Vilnių.

Pirmiausia aplankėme Tuskulėnų dvarą, kuriame vyko edukacinė pamoka „Tuskulėnuose išgelbėtos gyvybės 1942 – 1944 m.“  Šio užsiėmimo metu mokiniai žiūrėjo trumpametražinius filmus, klausėsi gidės pasakojimų, sužinojo, kas vadovavo ir vykdė žydų genocidą Lietuvoje, kada pradėjo kurtis getai ir kokios buvo juose sąlygos, kas ir kokiais būdais gelbėjo žydus. Užsiėmimo pabaigoje mokiniai atliko užduotis, klijavo žemėlapius.

Skaityti toliau

Susitikimas_su_desimtokais4optiKovo devintą dieną  vyko mūsų  gimnazijos ir Panemunėlio pagrindinės mokyklos dešimtokų susitikimas.  Žaidėme  žaidimus, aprodėme svečiams mokyklą, kalbėdamiesi  prie arbatos puodelio  smagiai praleidome laiką.

 

 

 

Skaityti toliau

atspekprofesijas2optiVisą vasario  mėnesį gimnazijoje buvo apstu įvairių, karjeros ugdymui skirtų renginių: susitikimų, konkursų,  išvykų, žaidimų. Visas šias veiklas užbaigė 1-4g klasių mokinių  žaidimas „Atspėk profesijas“. Gimnazistai, varžydamiesi tarpusavyje, sužinojo apie  laimingiausias, baisiausias, keisčiausias, išnykusias ir ateities – būsimas perspektyviausias  profesijas.

Skaityti toliau

 simbolis1optiTradiciškai – per Vasario 16 minėjimą – buvo pristatytas naujas metų simbolis – ,,Švyturys”. Kiekviena klasė gamino savo  ,,Švyturį” : vieni piešė, kiti lankstė iš popieriaus. Dar svarbesnė užduotis klasėms buvo pamąstyti apie tai, kokius metų tikslus, norus ir svajones jie sies su nauju gimnazijos simboliu.

Skaityti toliau

Susitikimo1opti          Kovo 2 dieną gimnazijoje vyko susitikimas su garsiu vaikiškų knygų iliustratoriumi ir rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi. Susikaupę pradinukai ir priešmokyklinukai  įdėmiai klausėsi  svečio pasakojimo apie tai, kaip jis tapo iliustratoriumi ir rašytoju. Jis vaikams parodė, kaip gimsta iliustracija, kokiais teptukais piešia. Vyko K. Kasparavičiaus knygučių parodėlė, kurią parengė bibliotekininkė Jolanta. Skaityti toliau

profesijos1opti Vasaris gimnazijoje – Karjeros mėnuo,  kurio  vienas iš tikslų ─ padėti mokiniams pažinti profesijas,  jų  ypatumus. Pradinukai  susipažino  su   profesijomis  žaisdami „Profesijų labirintą“. Šešios  įvairių  spalvų  komandos entuziastingai keliavo  labirintu, kur  jų  laukė paruošti  klausimai  ir  netikėtumai. Visos  komandos buvo labai  aktyvios ir  energingos, tačiau   pirmoji   labirintą  įveikė  ir  nugalėjo raudonoji  komanda. Skaityti toliau

muge1optiVasario 4-6 dienomis Vilniuje, Litexpo parodų ir kongresų centre, vyko XIV – oji tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda, kurios šūkis „Išeini su atsakymu!“ Šeštadienį į ją vyko ir mūsų gimnazijos 2-4g klasių mokiniai. Skaityti toliau

studentai1optiSausio  29-tąją  į  gimnaziją  sugužėjo   gražus  buvusių  mūsų  gimnazijos mokinių, dabartinių  studentų, būrelis. Susitikimo su  gimnazistais  bei  mokytojais  metu iš  įvairių  Lietuvos  miestų  universitetų, kolegijų  ir  profesinių   mokyklų atvykę studentai  dalinosi  sava  patirtimi, atsakinėjo  į  mokinių  bei  mokytojų  klausimus, pateikė  praktiškų  ir  naudingų  patarimų. Skaityti toliau

420„Noriu būti verslus “ – taip vadinosi mūsų, devintokų, edukacinė išvyka į Kauną vasario 12 dieną. Mes apsilankėme UAB ,,Aurika“, taip pat pabuvojome KTU ir VDU. Ne tik  susipažinome su įmonės ,,Aurika“  veikla, bet ir sužinojome apie įvairias profesijas. Pirmaujanti Baltijos šalyse spaustuvė mums paliko didžiulį įspūdį! Pabuvojome KTU ,,Santakos slėnyje”, integruotame mokslo, studijų ir verslo centre, ir VDU biotechnologijos, aplinkotyros ir multimedijų katedrose. VDU ir KTU universitetuose turėjome galimybę susipažinti su įvairiomis studijų kryptimis, išgirsti įdomių pristatymų apie naujus mokslo išradimus, be to, supratome, kad svarbu gerai mokytis, būti drąsiam, kūrybiškam ir gebėti bendradarbiauti. Skaityti toliau

Olimpiada3Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje vyko 2 – 4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Mūsų gimnazijos 2 – 3 klasės komanda „Strazdukai“ dalyvavo viktorinoje „Žaidžiu žodžiu“. Mokiniai paruošė prisistatymą (tarmiškai), narpliojo kryžiažodžius, minė mįsles, rungėsi kapitonų rungtyje, kūrė eiles, bendravo… Skaityti toliau

Salos2„Istorija šalia mūsų“ – taip vadinosi penktokų edukacinė išvyka į Salų miestelį. Vaikai pabuvojo dvare, bažnyčioje, išgirdo įdomų istorinį pasakojimą apie dvaro praeitį, pamatė dabar jame įrengtą Žvejybos muziejų. Taip ir liko neatsakytas klausimas apie vieną iš dvaro kolonų… J Vaikų atsiliepimai: Ema – „buvo labai smagu ir gera, nors ir buvo šalta, bet patiko pabūti dvare“, Justas – „viskas buvo įdomu, dvaras įspūdingas, ir bažnyčia“, Sandra – „man patiko pasakojimas, kelionė, patarčiau ir kitiems nuvažiuoti“.

Skaityti toliau

IMG_5339Vasario 15 dieną Rokiškio kultūros centre vyko devintasis „Gabiausias metų mokinys 2016“ konkursas, kuriame dalyvavo net 16 moksleivių iš rajono mokyklų. Mūsų gimnazijai atstovavo dvyliktokai Paulina Lašaitė ir Paulius Vaštakas. Konkurso dalyvius vertino kompetentinga komisija. Viso renginio metu koncertavo jaunieji Rokiškio talentai. Konkursas buvo sudarytas iš dviejų dalių. Per pirmąją dalyviai atliko bendro intelekto patikrinimo testus, o antrąją galėjo stebėti ir žiūrovai – moksleiviai atsakinėjo į „Blitz“ turnyro klausimus. Klausimynai kiekvienam dalyviui buvo sudaryti iš 10 skirtingų temų klausimų apie istoriją, psichologiją, informacines technologijas, dailę, muziką, Rokiškio kraštą ir kt.. Po „Blitz“ turnyro pirmą kartą „Gabiausio mokinio“ konkurso istorijoje pirmąją vietą dalinosi du dalyviai: Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio abiturientas  Eividas Šakalys ir mūsų Paulius. Skaityti toliau

     Keramika_1 Neseniai susikūrusio keramikos būrelio nariai dalyvavo edukacinėje programoje, kuri vyko tautodailininko Vytauto Valiušio 2000 metais įkurtame keramikos muziejuje Leliūnuose (Utenos raj.). Dviejų aukštų pastate tikrai yra į ką pažiūrėti. Stebina didelė gausa surinktų senų molinių puodų, ąsočių, lėkščių ir kitų smulkių keramikos dirbinių. Vieni eksponatai puikuojasi lentynose, kiti sudėti indaujoje, treti ant akmenų krosnies, dar kiti sukabinėti ant akėčvirbalių, šakočių ar tiesiog sustatyti ant pakylų. Ekspoziciją pagyvina ir papildo įvairiausi kaimo buities daiktai: piestos, anderės, šepečiai, geldos, kubilai, girnos. Yra ir paveikslų bei skulptūrėlių, vaizduojančių puodžiaus darbą. Ne vienas eksponatas turi šimtą ar net du šimtus metų. Muziejuje eksponuojama keramika skiriasi ne tik savo forma, bet ir paskirtimi, gamybos technika, puošyba… Skaityti toliau

Geriausi mažieji gamtininkai_opti2Septintą kartą Rokiškio rajone vyko mažųjų gamtininkų olimpiada, skatinanti pradinukus domėtis gamta ir ją saugoti. Olimpiadoje dalyvavo ir mūsų pradinukai: 2 klasės mokinys Mantas Čeponis ir trečiokas Kipras Braukyla. Iš kiekvienos amžiaus grupės buvo renkami du geriausi jaunieji gamtininkai. Abu mūsų dalyviai (savo amžiaus grupėje) buvo geriausi. Sveikiname.

 GimnaSkautai6zijos skautė,  7 kl. mokinė Rimantė Mičelytė sausio 16 d. dalyvavo respublikiniame  skautų dainų konkurse „Gražių dainelių daug girdėjau“, kuris vyko Kaune.  Solistų grupėje ji užėmė labai aukštą II vietą.  Teisė dalyvauti šiame konkurse buvo iškovota atrankiniame ture, kuris vyko 2015 m. gruodžio mėnesį Panevėžyje. Finaliniame konkurse, kuris vyko jau septynioliktą kartą,  Rimantė dalyvauja jau penktus metus iš eilės ir visuomet grįžta su prizinėmis vietomis. Šį kartą solistų grupė buvo itin stipri ir iki pat laureatų paskelbimo nežinojome, ko tikėtis.  Skaityti toliau

sausio 13_opti

      Moksleiviai Laisvės gynėjų dieną paminėjo integruotose pilietiškumo, istorijos, technologijų ir dailės  pamokose: diskutavo laisvės tema, paruošė medžiagą stendui, piešė piešinius.

     Sausio 13 –osios rytą gimnazijos kieme iš žvakučių sudėliojome skaičių 25, kuris simbolizuoja mūsų laisvės metus. Po to giedojome Lietuvos Respublikos himną, pagerbėme žuvusius tylos minute, išsakėme moksleivių mintis apie laisvės vertę.

     Šią dieną mums priminė gimnazijoje skambančios patriotinės dainos, už lango degančių žvakučių liepsnelės, neužmirštuolių žiedai.

DSC_0042Lapkričio 30 d. gimnazijoje įvyko ,,Skaičių mūšis“. Dalyvavo mokinių komandos ,,Kvadratas“, ,,Pi (3,14…) ir mokytojų komanda pasivadinusi ,,Perimetras“.  Skaityti toliau

DSCN3646Nuo spalio 1d. mūsų gimnazijoje įgyvendinama neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Sportas-prasmingas laisvalaikis“. Programoje dalyvauja 5-12 klasių mokiniai. Užsiėmimai vyksta gimnazijos sporto salėje, aikštyne, stadione, treniruoklių salėje. Vaikai buvo išvykę į Kauno Žalgirio areną stebėti krepšinio varžybų. Kelionė ir varžybos buvo sėkmingos, nes laimėjo Kauno Žalgiris. Šaunu! Skaityti toliau

SAM_4413Baigėsi Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato skelbtas saugaus eismo konkursas „Aš matomas tamsoje“. Trečių klasių grupėje nugalėtojais pripažinti mūsų gimnazijos trečiokai.

  optiSAM_4394Lapkričio 9-13 dienomis Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pradinių klasių mokytojos organizavo Sveikatinimo savaitę. Jos metu vyko renginiai, susiję su judėjimu, sveikata. Kiekvieną rytą, prieš pamokas, mokiniai atliko rytmetinę mankštą. Edukacinėje programoje pradinukai susitiko su Kiškiu Petru Ilgaausiu. Mokėsi valytis dantukus, mankštinti akeles, atlikti įvairius pratimus. Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė pakvietė į „Protų mūšį“. Komandos sprendė kryžiažodžius, atsakinėjo į klausimus, atliko pateiktas užduotis. Kitų užsiėmimų metu mokiniai piešė, rašė receptus ( juos pristatė ir siūlė kitiems pasigaminti), gėrė Močiutės arbatėles, ragavo vaisius, daržoves ir sužinojo apie jų naudą sveikatai. Skaityti toliau

DSCN3064Lapkričio 19 d. 4ag klasės mokiniai vyko į pažintinę, pramoginę ekskursija į Kauną. Aplankėme tris mokymo įstaigas: VDU,KTU ir KTK. Pamatėme, kaip ir koks mokymas vyksta aukštosiose mokyklose. Tai paliko mums daug įspūdžių, įgavome naudingos patirties, kuri gali praversti ateityje. Susipažinome su lektoriais ir įvairiomis laboratorijomis.

Skaityti toliau

DSCN2999Šių metų spalio 20 d. Anykščių meno inkubatoriuje, buvo suorganizuotas Jaunųjų miško bičiulių sambūrio sąskrydis, kuriame dalyvavo mūsų gimnazijos Jaunieji  miško bičiuliai, kuris buvo skirtas Lietuvos miškininkų sąjungos sambūrio įkūrimo 40 – mečiui paminėti.

Renginio metu vyko Jaunųjų miško bičiulių sambūrio narių varžybos, protų mūšio kovos, ekologinės ir kūrybinės dirbtuvės, vaišinomės kareiviška koše, o susirinkusiuosius linksmino grupės “Neteisėtai padaryti” aktoriai. Renginiui pasibaigus, visi pasivaikščiojome tarp medžių viršūnių – aplankėme medžių lajų taką, grožėjomės Anykščių panorama iš bažnyčios bokšto. Renginyje sveikinimo žodžius tarė Aplinkos viceministras Linas Jonauskas, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas doc. dr. Edmundas Bartkevičius, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius, JMBS Rėmimo tarybos pirmininkė Eglė Mankevičienė. Skaityti toliau

           Verslumo_projektas_2 Lapkričio 4-6 dienomis Rokiškyje svečiavosi mūsų projekto partnerių iš Bulgarijos delegacija: Provadijos savivaldybės atstovė Rositca Pirinlieva, Provadijos Narodno shitaliste “Aleko Konstantinov 1884” atstovė Silvyja Boeva Radeva ir Provadijos Ivan Vazov mokyklos mokytojos Ganka Nikova ir Petranka Yordanova Gercheva. Lapkričio 5-ąją viešnios lankėsi mūsų gimnazijoje: susipažino su mokyklos ugdymo aplinkomis, mokytojais bei kartu aptarė būsimas projekto veiklas.  Kiekvienas projekte dalyvaujantis mokytojas įsipareigojo parengti, išbandyti bei pateikti mokinių verslumo ugdymo rekomendacijas.

Skaityti toliau

WP_20151116_0022015 metų lapkričio 16 – ąją – Tarptautinę tolerancijos dieną, kartu su kitais Lietuvos mokyklų moksleiviais, paminėjo ir  mūsų gimnazijos mokiniai.  Šios pilietinės akcijos  metu  mokiniai, kartu su mokytojais, klasių auklėtojais, analizavo ir aptarė dabarties aktualias temas:  ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius prisimena ir žino.

Skaityti toliau

Šių metų spalibo 19-23 dienomis kartu su kitų penkių mokyklų mokytojomis dalyvavau Erasmus+ projekto „Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų kompetencijų tobulinimas ir lyderystės plėtra Rokiškio rajono mokyklose” stažuotėje Suomijoje. Nepaprastai įdomu buvo susipažinti su pasaulyje lyderiaujančios Suomijos švietimo sistema, sužinoti, kokiais būdais pasiekiami puikūs mokinių rezultatai ir kas skatina Suomijos mokytojus didžiuotis savo profesija. Stažuotės programa suteikė galimybę lankytis keturiose Helsinkio priemiesčių mokyklose, stebėti daug įvairių dalykų pamokų bei pamatyti, kaip kuriama šiuolaikiška mokymosi aplinka, kaip organizuojamas ugdymo procesas, kokie inovatyvūs ir aktyvinantys metodai taikomi ugdymo procese. Labai džiaugiuosi įgyta patirtimi, kuria pasidalinsiu su kolegomis ir pritaikysiu savo pamokose.

Mokytoja Daiva Malcienė

Skaityti toliau

100_12692015-06-02d. Kamajų A. Strazdo gimnazijos Jaunųjų miško bičiulių būrelis „Žvorūnė“ apsilankė VĮ Rokiškio medelyne. Medelyno meistrė Jūratė Razmienė papasakojo vaikams apie dekoratyvinių ir miško sodmenų išauginimą, bičiuliai apžiūrėjo dekoratyvinių augalų kolekciją, Skaityti toliau

20150520_124008Gegužės 20 d. Kamajų Antano Strazdo gimnazijoje vyko užsienio kalbų mokytojų organizuota 6-8 klasių viktorina, skirta Europos dienai ir Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą dienai paminėti. Į tradicinį renginį  kamajiškiai pasikvietė savo artimiausius kaimynus – Panemunėlio ir Jūžintų mokyklų mokinius. Į viktoriną atvyko komandos ir iš kitų rajono mokyklų: Juodupės, Kriaunų ir Rokiškio Juozo Tūbelio. Komandos, sudarytos iš skirtingų mokyklų mokinių, atliko įvairias užduotis užsienio kalbomis: dėliojo anglų ir rusų kalbų žodžius, piešė, bandė atpažinti grupių bei dainų pavadinimus, vertė lietuvių liaudies dainą į dvi kalbas ir ją inscenizavo, bandė atspėti paslėptus daiktus. Skaityti toliau

DSCN2249Gegužės 20 diną, gimnazijos JMBB „Žvorūnė“ komanda dalyvavo respublikiniame konkurse“ Jaunimas Europos miškuose“. Iškovota garbinga 2-oji vieta.

Besiruošdami konkursui„ Jaunimas Europos miškuose“ mokiniai susipažino su Europos miškų augalijos ir gyvūnijos įvairove, miškų tvarkos ir plėtros politika Europos šalyse. Daug informacijos apie miškingumo pasiskirstymą, dirvožemio struktūrą ir sudėtį.  Nagrinėjamos ir ekologinės miškų problemos. Skaityti toliau

DSC06581Rajono pradinių klasių mokinių dainelių šventė „Dainuojame vaikystei“ Gegužės 12 d. Rokiškio kultūros centre vyko rajono pradinių klasių mokinių dainelių šventė „Dainuojame vaikystei“. Su malonumu ir džiugesiu ten padainuoti vyko ansamblio „Do mi sol“ vaikučiai.

DSC01863Balandžio  10 d. šalyje  vyko  visuotinė  ATVIRŲ DURŲ  diena  tėvų  darbovietėse. Prie  jos  prisijungė  ir  mūsų  gimnazijos  mokinių  tėveliai, kurie pasikvietė  vaikus  į  savo  darbovietes:  lankėmės   „Benu“ vaistinėje,  parduotuvėje AIBĖ,  R. Burnicko  BPG  kabinete  ir  seniūnijoje. Mokiniai  turėjo  puikią  galimybę  susipažinti  su  įvairiomis  profesijomis  jų  darbo  aplinkoje. Skaityti toliau

IMG_9694Tyriausios pavasario šventės – Motinos dienos – proga gimnazijos septintokai pasveikino ne tik savo mylimiausius žmones. Mokinukai pagamino  150 suvenyrų ir įteikė juos Kamajų šv. Kazimiero bažnyčioje asmeninį kunigo Skaityti toliau

IMG_94252015 m. balandžio 27 d. mūsų gimnazijoje VšĮ Versli Lietuva organizavo Verslumo skatinimo renginį, skirtą jaunimui iki 29 metų.

Renginio metu vyko simuliacinis žaidimas „Rinkos užkariavimas“. Buvo modeliuojama monopolinės konkurencijos rinka, kurioje komandos imitavo įmones, pardavinėjančias tą patį produktą. Komandos turėjo konkuruoti tarpusavyje, priimdamos svarbiausius įmonės vystymo, kainodaros ir rinkodaros sprendimus. Skaityti toliau

Balandžio 21 d. vakarą gimnazijos dvyliktokai kartu su lietuvių kalbos mokytojomis Audrone Stočkuviene ir Nijole Markevičiene lankėsi Nacionaliniame Kauno dramos teatre, kuriame stebėjo spektaklį „Balta drobulė”. Tai išdrįsusio mąstyti žmogaus drama pagal išeivijos rašytojo Antano Škėmos romaną ,,Balta drobulė“ (rež. Jonas Jurašas). Tarp meilės ir praradimo, kūrybinės Skaityti toliau

sssssNuo kovo mėn. gimnazija dalyvauja mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti skirtame projekte „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“.  Į šį projektą Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra konkurso metu atrinko 11 Lietuvos mokyklų. Projekto dalyviai – 5 ir 7 klasių mokiniai bei jų lietuvių k., istorijos, matematikos mokytojai. Skaityti toliau

imgp36662015 m. balandžio 14 dieną vykome į Rokiškio kultūros centre aplinkosaugos renginį „Ekomiestelis“.  Tai Aplinkos ministerijos inicijuoto projekto „Atliekos- vertinga žaliava, nešvaistyk!”ekostotelė Rokiškyje. Sprendėme kryžiažodžius, žaidėme rūšiavimo žaidimą, dalyvavome viktorinoje aplinkosaugos tema. Skaityti toliau

1Grįžę po atostogų, pradinių klasių mokiniai, dalyvavo popietėje „Rid rid rid margi margučiai“. Mokiniai žaidė, atliko įvairias užduotis, smagiai leido laiką margindami Didijį margutį, nes dalyvavo konkurse – Vaikų velykėlės 2015 (organizatorė – Naisių vasara). Skaityti toliau

Kovo 9-tą dieną mokykloje buvo minimas poeto ir kunigo Antano Strazdo 255-ųjų gimimo metinių  jubiliejus.  Šia proga visi gimnazijos mokiniai nešini  paukštukais rankose (o popierinių strazdukų pagaminta  net 255!)  susirinko prie Antanui Strazdui skirto paminklo miestelio aikštėje. Šventės metu gimnazistai, Skaityti toliau

Paskelbti-620-buvusiu-KGB-agentu-duomenys_articlethumb580Balandžio 11d. mes, vienuoliktokai, vykome į sostinę. Turėjome du tikslus. Vienas iš jų buvo aplankyti Genocido aukų muziejų, įsikūrusį buvusiuose KGB rūmuose, kur penkiasdešimt metų buvo planuojami ir vykdomi sovietų nusikaltimai. Gido vedini apžiūrėjome buvusį KGB vidaus kalėjimą, kur pamatėme devyniolika bendrųjų kamerų, budėtojo ir sargybos kambarius, Skaityti toliau

kamajai kr ketv

Balandžio 16 d. Kamajų Antano Strazdo gimnazijoje lankėsi Všį Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialo mobili brigada.

Neatlygintinai kraujo paaukojo 22 gimnazijos bendruomenės nariai- mokiniai, aptarnaujantis personalas, mokytojai, mokinių tėveliai. Skaityti toliau

SAM_4064Paskutinę dieną prieš atostogas visi pradinių klasių mokiniai rinkosi į popietę „Prisimenant Hansą Kristianą…“. Popietė buvo skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai ir Hanso Kristiano Anderseno  210-osioms gimimo metinėms paminėti. Skaityti toliau

1248_NECMūsų gimnazija, kaip ir visos Rokiškio r. mokyklos, šį pavasarį (nuo balandžio 27 iki gegužės 15 d.) dalyvaus standartizuotų testų vykdymo projekte, kurio metu bus tikrinami 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimai. Standartizuoti testai yra vienas iš mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų. Tikimės, kad prasmingai pasinaudosime gautais duomenimis- pasitikrinsime gimnazijos darbo kokybę, gausime patikimos informacijos apie silpnesnes ugdymo grandis ir tuo remdamiesi tobulinsime ugdymo procesą. Skaityti toliau

20150213_090535

Naujuosius 2015 metus gimnazija sutiko su nauju simboliu – RATAS. Kiekviena klasė gavo užduotį – įprasminti rato simbolį ir jį priskirti prie savo klasės siekiamų tikslų 2015 metams.  Simbolio pristatymų renginyje mokiniai demonstravo savo „ ratus“, kurie turėjo laikrodžio, traukinio ratų, mašinos vairo ir kitokių pavidalų, bei dainavo pasirinktas arba savaip interpretuotas dainas, kurių tekstuose buvo minimi žodžiai, susiję su ratu.

Taigi, tegu sukasi ratu mūsų tikslų, siekių ir pažangos ratas!
Skaityti toliau

DSC00495Vasario 18 dieną Rokiškio švietimo centre mūsų gimnazijos mokytojai surengė konferenciją, kurios metu pristatė Pažangos projekto veiklas ir rezultatus. Renginyje, kurį sveikinimo kalba pradėjo Švietimo skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis, dalyvavo daugiau kaip 50 įvairių mokyklų atstovų ne tik iš mūsų rajono, bet ir Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos, Utenos Krašuonos progimnazijos bei Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos. Skaityti toliau

20150226_143906Pirmosios pamokos skambutis pakvietė visus mokinius ir mokytojus į pilietiškumo pamoką. Šventinis renginys prasidėjo garsiai ir vieningai nuskambėjusia tautiška giesme bei eilėmis, skirtomis Lietuvai. Skaityti toliau

20150205_111357

Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyrius mokiniams organizavo saugaus darbo plakatų kūrimo konkursą „Saugus darbas statybvietėje“. Iš daugybės konkurso dalyvių buvo atrinkti ir padėkos raštais bei originaliais puodeliais, papuoštais pačių mokinių plakatų nuotraukomis, apdovanoti šeši laureatai. Skaityti toliau

IMG_3864Vasario 6 d. Rokiškio kultūros centre vyko aštuntasis konkursas „Gabiausias mokinys – 2015″. 

Konkurse varžėsi septyniolika vyresniųjų  klasių moksleivių. Mūsų gimnaziją atstovavo vienuoliktokai Paulina Lašaitė ir Paulius Vaštakas. Tarp gabių, aktyvių, smalsių, kūrybingų moksleivių vyko atkakli ir įnirtinga kova, todėl komisijai buvo daug darbo, skaičiuojant balus už atliktas neverbalines intelektines užduotis, atsakymus į verbalinio supratingumo, bendrųjų kompetencijų, „Blic“ turnyro klausimus. Skaityti toliau

20150117_113611Jau šešioliktus metus sausio mėnesį Kaune vyksta respublikinis skautų dainų konkursas „ Gražių dainelių daug girdėjau“ .  Mūsų šaunieji skautai šiame konkurse dalyvauja  penktus metus ir kiekvieną kartą negrįžta be aukštų įvertinimų. Šiais metais mūsų draugovę jau  trečią kartą (pirmą kartą kaip solistė) atstovavo Rimantė Mičelytė, laimėjusi atranką Panevėžyje. Skaityti toliau

DSC000602014 m. pabaigoje mūsų gimnaziją pasiekė džiugi žinia – pavyko patekti tarp 10 Lietuvos mokyklų, nugalėjusių Pažangos projektų konkurse. Iš viso konkursui buvo pateikta 311 paraiškų. Mūsų įgyvendinamo projekto veiklos buvo skirtos mokinių asmeninės pažangos stebėsenai pamokose, klasių valandėlėse. Skaityti toliau

IMG_8631Kiekvienais metais Kamajų Antano Strazdo gimnazijos mokiniai ir mokytojai rengia gerumo akcijas. Socialinių įgūdžių būrelio „Aš ir tu: kaip būti kartu?“ septintos klasės mokiniai ruošėsi akcijai „Pasidalinkime Kalėdiniu gerumu“. Vaikai gamino kalėdines dovanėles – suvenyrus, mokėsi kalėdinių giesmių ir dainelių. Mokiniams talkino soc. pedagogė Z. Šivickienė ir technologijų mokytoja D. Mickūnienė. Užsiėmimų metu mokiniai su mokytojomis diskutavo apie gyvenimą, vertybes, tradicijas. Skaityti toliau

10704365_933442786684856_280159432915836047_o[1]Pagaliau mokinių klubas ARA sulaukė brandžios paauglystės amžiaus – net 15 metų!  Į šią šventę buvo kviečiami visi buvę prezidentai, klubo nariai, jau baigę mokyklą. Skaityti toliau

100_0890Spalio 17d. gimnazijoje vyko projektinė diena, skirta Gimnazijos dienai ir Kamajų mokyklos įkūrimui prieš 240 metų ( 1774) paminėti. Gimnazijos statusas mokyklai buvo suteiktas prieš 10 metų. Skaityti toliau

titulineRugsėjo pirmoji prasidėjo su didelėmis naujienomis – gimnazija ką tik gavo naują, “šviežutėlį”, gražutėlį  geltoną autobusiuką, kuris į mokyklą vežios  Kalvių kaimo mokinius, nes nuo šių mokslo metų uždarytas Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Kalvių skyrius. Skaityti toliau

STA75772Kamajų Antano Strazdo gimnazijoje 2014 metų gegužės 15 dieną vyko akcija „Saugokim save ir kitus“, kurią organizavo socialinė pedagogė Zita Šivickienė. Akcijos tikslas – atkreipti gimnazijos bendruomenės dėmesį į vis dar pasitaikantį smurtą šeimose, gatvėse, mokyklose. Skaityti toliau

 

Jolei donorų Balandžio 29 d. nuo 10 iki 13 val. Kamajų Antano Strazdo gimnazijoje lankysis Všį Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialo mobili brigada.

Kraujo donorais gali būti sveiki asmenys nuo 18 iki 65 metų amžiaus, savanoriškai duodantys kraujo ar jo sudėtinių dalių.

Žmogaus kūno masė turi būti ne mažesnė nei 50 kilogramų. Skaityti toliau

DSCN4282Kovo 24-30 d. gimnazijoje vyko Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“. Jos metu visos klasės įsijungė į bendrą veiklą. Klasių valandėlių metu diskutavo apie tai, kaip vaikai ir suaugusieji gali prisidėti prie patyčių mažinimo mokyklose, internetinėje erdvėje, viešose vietose. Mokiniai taip pat žiūrėjo įvairius probleminius filmus, kuriuose pasakojama, kaip užkirsti kelią patyčioms mokyklose, aptarė pagrindinius patyčių bruožus, formas, dalyvius. Skaityti toliau

14-03-27 P1090662 (1280x960)LR aplinkos ministras šiais metais skyrė ne vieną padėką Lietuvos visuomeninėms organizacijoms, mokykloms, darželiams, aktyviai dalyvaujantiems  aplinkos saugojimo veikloje Pasaulinės žemės dienos proga. Tokios padėkos skirtos ir Rokiškio rajono VšĮ. „Rokiškio jaunimo centras“ bei Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos jaunųjų miško bičiulių būreliui „Žvorūnė“. Skaityti toliau

      Kovo 10-oji mūsų gimnazijoje sutapo ne tik su Nepriklausomybės dienos išvakarėmis, bet ir su poeto Antano Strazdo gimimo sukaktimi — 254 – osiomis gimimo metinėmis. Būtent šiai datai paminėti ir buvo skirtas RAŠTINGIAUSIO bendruomenės nario konkursas. Jame dalyvavo tiek mokiniai, tiek suaugusieji. Skaityti toliau

Pamokų laikas

1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25
7. 14.30 - 15.15