K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

       Mokyklos istorija pradedama skaičiuoti nuo 1774 m. , kai Kamajuose veikė parapijinė mokykla, kurioje mokėsi 22 mokiniai. 1864 m. jos vietoje įsteigta valdiška pradinė mokykla, kurioje visi dalykai, išskyrus tikybą, buvo dėstomi rusų kalba. 1908 – 1934 m. veikė pradinė keturių skyrių mokykla. 1935 m. įsteigiamas penktasis, o 1936 m. – šeštasis skyriai. Nuo 1944 m. spalio mėn. pradeda veikti progimnazija, kuri 1948 m. reorganizuojama į vidurinę mokyklą. Mokykla buvo įsikūrusi septyniuose pastatuose. Veiklos pradžioje nebuvo reikiamų patalpų, centrinis pastatas nebuvo baigtas statyti, mokykla neturėjo jokių mokymo bei vaizdinių priemonių. Dauguma mokytojų dirbo baigę tik gimnaziją. 1950 m. išleista pirmoji abiturientų laida. 1963 m. mokyklai buvo suteiktas Antano Strazdo vardas.
1965 m. pastatytas dvylikos klasių priestatas su centrinio šildymo katiline, metalo ir medžio dirbtuvėmis, bufetu.  Senose patalpose įsikūrė vaikų darželis, bendrabutis. 1967 m. pastatyta sporto salė,  1980 m. pastatomas mokyklos priestatas su tipiniais fizikos, chemijos, biologijos,  kabinetais, metalo dirbtuvėmis, valgykla, garažais.  1985 m. įrengtas mokyklos istorijos  kambarys, kuris 1989 m. pertvarkytas į mokyklos muziejų.

     Mokyklai vadovavo 12 direktorių. Ilgiausiai (1964 – 1987 m.) direktoriumi dirbo Alfonsas Vasiliauskas. Nuo 1992 m. balandžio mėn. mokyklai vadovavo Augutis Tymukas.
2000 m. kovo mėn. Antano Strazdo 240 gimimo metinių proga atidengtas poeto portretas (dailininkas Jokūbas Zovė).
     Nuo 2001 m. mokykla tapo aktyvia įvairių nacionalinių projektų dalyve. Nuolat augo mokinių ir mokytojų skaičius, reorganizavus aplinkines įstaigas, labai išsiplėtė aptarnaujama teritorija, sėkmingai organizuojamas mokinių pavėžėjimas.

2005 m. pavasarį akreditavus  vidurinio ugdymo programą, tų pačių metų liepos 15 d.  Kamajų mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Pasikeitė ir įstaigos  struktūra – gimnazija 2011 m. turėjo Kalvių pradinio ugdymo, Kamajų ir Kalvių ikimokyklinio ugdymo ir Kamajų neformaliojo ugdymo skyrius. 2010 m. pradėta gimnazijos pastato rekonstrukcija.

     2013 m. uždaromas Kalvių ikimokyklinio ugdymo skyrius, darbuotojai ir vaikai perkeliami  į Kamajus. 2014 m. atidaroma Kamajų gimnazijos klasė reorganizuojamoje  Jūžintų  Otto  Širvydo vidurinėje mokykloje. Gimnazija aktyviai įsijungia į tarptautinius projektus.

     2014-2015 m. m. pažymėti ypač aukštais gimnazijos mokinių pasiekimais konkursuose, olimpiadose, varžybose (iškovotos net 29 prizinės vietos).

     2018 m. baigiama gimnazijos renovacija.

     2017–2018 m. m. keičiasi gimnazijos vadovai. Nuo 2018 m. balandžio mėn. gimnazijai ima vadovauti Loreta Grochauskienė, pakeitusi ilgametį mokyklos direktorių Augutį Tymuką. Pavaduotojos pareigas iš daugiau kaip 20 metų dirbusios Olivijos Saranienės perima Audronė Gabienė.

     2018 m. rudenį gimnazija įsitraukia į Olweus patyčių prevencijos programą.

2018 m.

Gimnazija pasižymi išskirtine savo struktūra: ją sudaro 14 klasių komplektų, ikimokyklinio ugdymo skyrius, neformaliojo švietimo skyrius, viena 4g klasė, esanti Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinėje mokykloje. Gimnazijoje mokosi 221 mokinys.

2018 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija pateko tarp 30 stipriausių respublikos mokyklų, kaip gimnazija turinti stiprią geros mokyklos požymių raišką.

Gimnazijoje atnaujinamas ikimokyklinio ugdymo skyrius, choreografijos klasė, gimnazijos aktų salė, įsigyjama naujų mokymo priemonių, kompiuterinės technikos.

Mokykla dalyvauja projektuose ,,Besimokantys mokytojai — besimokantys mokiniai‘‘, ,,Mokinių akademinių gebėjimų pažinimo ir jų ugdymo plėtra‘‘, rudenį įsitraukiama į Olweus patyčių prevencijos projektą.

Įkuriamas Veiklių tėvų klubas.

Gimnazijos ugdytiniai sėkmingai dalyvauja ,,Matmintinio‘‘ Lietuvos ir pasaulio varžybose, rajono bei respublikinėse olimpiadose, konkursuose.

Vyksta tradicija tapęs ,,Garbės‘‘ vakaras, Karjeros dienos.

Bendradarbiaujama su Rokiškio r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru bei Rokiškio r. pedagogine psichologine tarnyba, kitomis institucijomis.

Toliau sėkmingai vykdoma neformaliojo švietimo skyriaus veikla (joje dalyvauja virš 100 ugdytinių, studijoms vadovauja 7 pedagogai), mokiniai dalyvauja įvairiuose (tarptautiniuose, respublikiniuose, rajono) konkursuose, pelno apdovanojimus.

Nuo rugsėjo mėn. ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdomi 42 vaikai. Čia organizuojamos įvairios veiklos, dalyvaujama projektuose.

2018 m. gimnaziją baigia 24 abiturientai.

 

2019 m.

Mokosi 208 mokiniai, dirba 31 mokytojas.

Gimnazija gauna kokybės krepšelio finansavimą kaip gimnazija, patekusi tarp 30 stipriausių respublikos mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką.

Pradinių klasių mokiniams įrengiamas žaidimų kambarys, edukacinės-poilsio erdvės  gimnazistams. Įsigyjama naujų baldų, atnaujinami kabinetai.

Mokytojai organizuoja ugdymą naudodamiesi įvairiomis skaitmeninėmis platformomis ,,Eduka klasė‘‘, ,,Egzaminatorius.lt‘‘, ,,Moodle‘‘.

Toliau aktyviai veikia Veiklių tėvų klubas, mokinių savivaldos klubas ,,Ara‘‘.

Įsitraukiama į naujus respublikinius projektus: Kazickų šeimos fondo remiamą projektą ,,Jaunimas gali‘‘, ,,Kunigas ir poetas Antanas Strazdas‘‘, ,,Vaižganto keliu — atrandame, pažįstame, kuriame‘‘, kūrybinio ugdymo projektą ,,Ekrane ir šalia — nepažįstami pasauliai‘‘ ir kt. Mokykla tampa Europos Parlamento ambasadore Lietuvoje.

Gimnazijoje vyksta tradicinė Karjeros diena, dalyvaujama gamtosauginiuose projektuose (kasmet laimima Žalioji vėliava), vyksta aktyvi sportinė veikla.

Neformaliojo švietimo skyriuje toliau veikia 8 studijos, jas lanko 110 mokinių. Skyriaus ugdytiniai dalyvauja įvairiuose rajono bei respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, pelno prizines vietas. Užmezgami ryšiai ir bendradarbiaujama su kitomis Lietuvos ugdymo įstaigomis ar bendruomenėmis.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje veikia 3 vaikų grupės, ugdomas 51 vaikas.

2019 m. gimnaziją baigia 32 abiturientai.

2020 m.

      Rugpjūčio 28 d. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla reorganizuojama prijungiant ją prie Kamajų Antano Strazdo gimnazijos.

      Gimnazija gauna Kokybės krepšelio finansavimą kaip gimnazija, patekusi tarp 30 stipriausių respublikos mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką. Įrengiama Informacinių technologijų laboratorija ir Edukacinio kino klasė. Toliau tęsiamas 2019 m. pradėtas mokomųjų kabinetų, klasių, ikimokyklinio ugdymo patalpų atnaujinimas.

      Gimnazijoje mokosi 213 mokinių. Ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdomi 52 vaikai. Neformaliojo švietimo skyrių lanko 174 mokiniai, dirba 6 pedagogai.

      Nuotolinis mokymas vykdomas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Ugdymo procese naudojamos skaitmeninės mokymo priemonės, įvairios edukacinės aplinkos. Ugdytiniai dalyvauja projektinėse veiklose, konkursuose, olimpiadose.

      Toliau bendradarbiaujama su socialiniais partneriais.

      Vidurinį išsilavinimą šiais metais įgyja 16 mokinių.

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m.

Ugdymo procesas vykdomas naujai įrengtose ir šiuolaikinėmis priemonėmis aprūpintose gimnazijos erdvėse: Edukacinio kino klasėje, Informacinių technologijų laboratorijoje, Tylos ir nusiraminimo kambaryje, atnaujintuose pagalbos specialistų kabinetuose ir pan.

Nuotolinis ugdymas organizuojamas virtualioje mokymo aplinkoje Moodle, naudojamasi skaitmeniniais ištekliais, socialinio bendravimo erdvėmis ir kt.

Mokiniai ir mokytojai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose projektuose: tęsiama partnerystė su Žemės ūkio akademijos mokslininkais ,,Sumanaus moksleivio akademijoje‘‘ bei  ,,Verslumo laboratorijos‘‘ užsiėmimuose, sėkmingai dalyvaujama respublikiniame projekte ,,Sveikata visus metus 2021‘‘, ,,Šviečiamosios gyvulininkystės programoje‘‘ ir daugelyje kitų. Dalyvaujama įvairiose psichologų, mokslininkų paskaitose, vykdoma gamtosauginė, socialinė-pilietinė veikla ir t. t. Vyksta edukacinės išvykos bei veiklos netradicinėse erdvėse (muziejuose, regioniniuose parkuose) ir pan.

Vyksta bendradarbiavimas su tėvais, Vaiko gerovės komisijos, klubo ,,Ara‘‘ veikla.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdomi 46 vaikai (3 vaikų grupės). Sėkmingai dalyvaujama respublikiniuose renginiuose, kūrybiniuose projektuose, parodose, gerumo akcijose.

Neformaliojo švietimo skyriuje veikia 8 studijos, lanko 88 mokiniai, meninėms studijoms vadovauja 5 pedagogai. Sėkmingai dalyvaujama įvairiuose projektuose, konkursuose, festivaliuose, gimnazijos renginiuose.

Jūžintų skyriuje mokosi 69 mokiniai (7 klasių komplektai).

Vidurinį išsilavinimą šiais metais  įgyja 22 mokiniai.

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.50 – 13.35 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.