K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

       Mokyklos istorija pradedama skaičiuoti nuo 1774 m. , kai Kamajuose veikė parapijinė mokykla, kurioje mokėsi 22 mokiniai. 1864 m. jos vietoje įsteigta valdiška pradinė mokykla, kurioje visi dalykai, išskyrus tikybą, buvo dėstomi rusų kalba. 1908 – 1934 m. veikė pradinė keturių skyrių mokykla. 1935 m. įsteigiamas penktasis, o 1936 m. – šeštasis skyriai. Nuo 1944 m. spalio mėn. pradeda veikti progimnazija, kuri 1948 m. reorganizuojama į vidurinę mokyklą. Mokykla buvo įsikūrusi septyniuose pastatuose. Veiklos pradžioje nebuvo reikiamų patalpų, centrinis pastatas nebuvo baigtas statyti, mokykla neturėjo jokių mokymo bei vaizdinių priemonių. Dauguma mokytojų dirbo baigę tik gimnaziją. 1950 m. išleista pirmoji abiturientų laida. 1963 m. mokyklai buvo suteiktas Antano Strazdo vardas.
1965 m. pastatytas dvylikos klasių priestatas su centrinio šildymo katiline, metalo ir medžio dirbtuvėmis, bufetu.  Senose patalpose įsikūrė vaikų darželis, bendrabutis. 1967 m. pastatyta sporto salė,  1980 m. pastatomas mokyklos priestatas su tipiniais fizikos, chemijos, biologijos,  kabinetais, metalo dirbtuvėmis, valgykla, garažais.  1985 m. įrengtas mokyklos istorijos  kambarys, kuris 1989 m. pertvarkytas į mokyklos muziejų.

     Mokyklai vadovavo 12 direktorių. Ilgiausiai (1964 – 1987 m.) direktoriumi dirbo Alfonsas Vasiliauskas. Nuo 1992 m. balandžio mėn. mokyklai vadovavo Augutis Tymukas.
2000 m. kovo mėn. Antano Strazdo 240 gimimo metinių proga atidengtas poeto portretas (dailininkas Jokūbas Zovė).
     Nuo 2001 m. mokykla tapo aktyvia įvairių nacionalinių projektų dalyve. Nuolat augo mokinių ir mokytojų skaičius, reorganizavus aplinkines įstaigas, labai išsiplėtė aptarnaujama teritorija, sėkmingai organizuojamas mokinių pavėžėjimas.

2005 m. pavasarį akreditavus  vidurinio ugdymo programą, tų pačių metų liepos 15 d.  Kamajų mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Pasikeitė ir įstaigos  struktūra – gimnazija 2011 m. turėjo Kalvių pradinio ugdymo, Kamajų ir Kalvių ikimokyklinio ugdymo ir Kamajų neformaliojo ugdymo skyrius. 2010 m. pradėta gimnazijos pastato rekonstrukcija.

     2013 m. uždaromas Kalvių ikimokyklinio ugdymo skyrius, darbuotojai ir vaikai perkeliami  į Kamajus. 2014 m. atidaroma Kamajų gimnazijos klasė reorganizuojamoje  Jūžintų  Otto  Širvydo vidurinėje mokykloje. Gimnazija aktyviai įsijungia į tarptautinius projektus.

     2014-2015 m. m. pažymėti ypač aukštais gimnazijos mokinių pasiekimais konkursuose, olimpiadose, varžybose (iškovotos net 29 prizinės vietos).

     2018 m. baigiama gimnazijos renovacija.

     2017–2018 m. m. keičiasi gimnazijos vadovai. Nuo 2018 m. balandžio mėn. gimnazijai ima vadovauti Loreta Grochauskienė, pakeitusi ilgametį mokyklos direktorių Augutį Tymuką. Pavaduotojos pareigas iš daugiau kaip 20 metų dirbusios Olivijos Saranienės perima Audronė Gabienė.

     2018 m. rudenį gimnazija įsitraukia į Olweus patyčių prevencijos programą.

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.15 – 12.00

Ilgoji pertrauka

5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.15 – 15.00