Alės Rūtos al. 1, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS FUNKCIJŲ SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO  IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

 

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ FONDO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

PAMOKŲ STEBĖJIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS UGDYTINIŲ  IR DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR GAUNAMŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

REAGAVIMO Į ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMUS PROCEDŪROS APRAŠAS

 

PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS

 

DOKUMENTŲ TVARKYMO, APSKAITOS IR VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠAS

 

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS FIZINĘ TRAUMĄ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS MOKINIŲ PRIĖMIMO IR MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

 

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ REGISTRAVIMO, BEI JŲ PERDAVIMO NAGRINĖTI TVARKOS APRAŠAS

 

REAGAVIMO Į ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMUS PROCEDŪROS APRAŠAS

 

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO  TVARKOS APRAŠAS

 

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKA

 

 
 

 

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

 

NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

DARBO IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

MOKINIŲ, IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS UGDYTINIŲ  IR DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠAS

 

TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

 

KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

 

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS IR KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO IR VEŽIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.