Alės Rūtos al. 1, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

 

     Projektas

 

 ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Gimnazijos oficialus pavadinimas – Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija; sutrumpintas pavadinimas – Kamajų gimnazija.
 3. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190250136.
 4. 4. Mokyklos įsteigimo data – 1774 m., 1944 m. įsteigta Kamajų vidurinė mokykla, 1963 m. mokyklai suteiktas Antano Strazdo vardas. 2005 m. liepos 15 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu suteiktas gimnazijos statusas.
 5. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 6. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.
 7. Gimnazijos savininkė – Rokiškio rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Rokiškio rajono savivaldybės taryba, kuri

7.1. tvirtina  Gimnazijos Nuostatus;

7.2. skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Gimnazijos vadovą (direktorių);

7.3. priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl Gimnazijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5. priima sprendimą dėl Gimnazijos filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Buveinė – K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., LT-42291 Rokiškio r.
 2. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 3. Tipas – gimnazija.
 4. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, skirta 7 (6)–18 metų mokiniams mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir akredituotą vidurinio ugdymo programą.
 5. Mokymo kalba – lietuvių.
 6. Gimnazijos mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai – grupinio mokymosi forma, įgyvendinama kasdienio mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma, įgyvendinama savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu.
 7. Gimnazija vykdo šias programas: pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir akredituotą vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.
 8. Išduodami šie mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: Mokymosi pasiekimų pažymėjimas, Pradinio išsilavinimo pažymėjimas, Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, Pažymėjimas, Brandos atestatas ir jo priedas, Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.

 

 1. Gimnazija turi skyrius:

16.1. pavadinimas – Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius;

16.1.1. buveinė – K. Šešelgio g. 11, Kamajų mstl., LT-42291 Rokiškio r.;

16.1.2. vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo;

16.1.3. mokymo kalba – lietuvių;

16.2. pavadinimas – Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos neformaliojo švietimo skyrius;

16.2.1. buveinė – Vilniaus g. 6, Kamajų mstl., LT-42285 Rokiškio r.;

16.2.2. vykdoma švietimo programa – neformaliojo vaikų švietimo;

16.2.3. mokymo kalba – lietuvių;

16.3. pavadinimas – Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Jūžintų skyrius;

16.3.1. buveinė –  Beržų g. 3, Jūžintų mstl., LT-42265 Rokiškio r.;

16.3.2. vykdomos švietimo programos – priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo;

16.3.3. mokymo kalba – lietuvių;

16.3.4. Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Jūžintų skyrius turi poilsiavietę:

16.3.4.1. pavadinimas– Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Jūžintų skyriaus  poilsiavietė;

16.3.4.2. buveinė – Žiukeliškių k., Jūžintų seniūnija, LT-42265 Rokiškio r.;

16.3. 4.3. vykdoma veikla – poilsio namelių ir baidarių nuoma.

 1. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.
 2. Gimnazija turi paramos gavėjo statusą.
 3. Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

 1. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 2. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

                        21.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

                        21.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

                       21.2. 1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

                       21.2.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

          21.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

            21.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

          21.2.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

                        21.2.6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

          21.2.7. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

                        21.2.8. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 1. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

          22.1. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

          22.2. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

                        22.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

          22.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

22.5. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;

                        22.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

                        22.7. spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas 18.1.;

                        22.8. nuosavo ir nuomojamo nekilnojamo turto nuoma, eksploatavimas, kodas 68.20;

                        22.9. poilsiautojų ir kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;

                        22.10. baidarių nuoma, kodas 77.21;

                        22.11. kraštovaizdžio tvarkymas, kodas 81.30.

 1. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.
 2. 24. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

24.1. teikti mokiniams kokybišką pradinį,  pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;

24.2. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;

24.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

24.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (si) aplinką.

 1. Vykdydama pavestus uždavinius Gimnazija atlieka šias funkcijas:

25.1. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, akredituotą vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina švietimo kokybę;

25.2. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

25.3. rengia ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

25.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

25.5. išduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir akredituotą vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka:

25.5.1. pradinio išsilavinimo pažymėjimas – įgijusiam pradinį išsilavinimą;

25.5.2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas – įgijusiam pagrindinį išsilavinimą;

25.5.3. brandos atestatas – įgijusiam vidurinį išsilavinimą;

25.5.4. mokymosi pasiekimų pažymėjimas – neįgijusiam pradinio, pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo;

25.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

25.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą, vaiko minimalios priežiūros priemones;

25.8. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka; 

25.9. sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose;

25.10. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus,  būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

25.11. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;

25.12. užtikrina higienos normas, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

25.13. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę aplinką vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

25.14. organizuoja mokinių maitinimą, teikia mokinių ir Gimnazijos darbuotojų maitinimo paslaugas Gimnazijoje;

25.15. organizuoja mokinių vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos į namus;

25.16. teikia transporto paslaugas mokiniams, biudžetinėms ir visuomeninėms organizacijoms;

25.17. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

 GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

26.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

26.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

26.3. bendradarbiauti su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

26.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

26.5. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

26.6. gauti labdarą ir paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

26.7. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Rokiškio rajono savivaldybės taryba;

26.8. verstis Gimnazijos nuostatuose leista ūkine komercine veikla, jeigu tai neprieštarauja įstatymams;

26.9. įstatymų nustatyta tvarka gauti pajamas už teikiamas švietimo ir papildomas paslaugas;

26.10. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Gimnazijos pareigos:

27.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio pradinio, pagrindinio ir akredituoto vidurinio ugdymo, individualizuotų pradinio ugdymo, individualizuotų pagrindinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą;

27.2. sudaryti mokiniams ir darbuotojams saugias mokymosi ir darbo, priešgaisrinius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančias sąlygas;

27.3. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

27.4. teikti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, organizuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymą bendrosiose klasėse;

27.5. užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

27.6. viešai skelbti informaciją apie Gimnazijos veiklą;

27.7. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

IV SKYRIUS

 GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

 1. Gimnazijos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

28.1. Gimnazijos strateginis planas, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir Rokiškio rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo ir patvirtintas Gimnazijos direktoriaus;

28.2. direktoriaus patvirtintas Gimnazijos metinis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

28.3. Gimnazijos ugdymo planas, kurį suderinęs su Gimnazijos taryba ir Rokiškio rajono savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, tvirtina direktorius.

 1. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia Rokiškio rajono savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka. Kitas funkcijas, susijusias su Gimnazijos direktoriaus darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina savivaldybės meras.
 2. Gimnazijos direktorius pavaldus Rokiškio rajono savivaldybės tarybai arba pagal galiojančius teisės aktus jos įgaliotam asmeniui, atskaitingas Rokiškio rajono savivaldybės tarybai, savivaldybės merui ir savivaldybės administracijos padaliniui, kuruojančiam švietimo įstaigų vadovų veiklą. Už Gimnazijos nuostatų, teisės aktų, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą direktorius atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Gimnazijos direktoriui sergant, išvykus į komandiruotę, atostogų metu jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o nesant pavaduotojo ugdymui – kitas Rokiškio rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirtas asmuo.
 4. Gimnazijos direktorius:

32.1. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

32.2. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantįjį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, skatina juos, kontroliuoja darbo pareigų vykdymą;

32.3. rūpinasi mokytojų ir kitų darbuotojų darbo sąlygomis, organizuoja trūkstamų mokytojų ir kitų darbuotojų paiešką;

32.4. analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Gimnazijos veiklos rezultatus;

32.5. priima mokinius rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

32.6. kartu su Gimnazijos taryba sprendžia Gimnazijai svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus;

32.7. už mokinio elgesio normų pažeidimą skiria mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

32.8. vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

32.9. kiekvienais metais teikia Gimnazijos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą;

32.10. sudaro Gimnazijos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;

32.11. vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka užtikrina veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą Gimnazijoje;

32.12. užtikrina pašalinių asmenų patekimo į Gimnazijos teritoriją kontrolę, apskaitą taip pat Gimnazijos teritorijos ir jos prieigų stebėjimą, informuoja teritorinę policijos įstaigą apie žinomus ar įtariamus smurto, prievartos, narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimo, viešosios tvarkos ir kitų pažeidimų atvejus;

32.13. supažindina Gimnazijos bendruomenę su teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės pažeidimus, Gimnazijos lankymą, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevenciją ir mokinių užimtumą;

32.14. bendradarbiauja su pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos skyriais, teritorine policijos įstaiga, socialinių paslaugų ir sveikatos įstaigomis, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

32.15. prireikus sudaro su institucijomis, dirbančiomis prevencinį darbą savivaldybės teritorijoje, kitose vietovėse, sutartis dėl pagalbos teikimo Gimnazijoje ar už jos ribų;

32.16. sudaro sąlygas organizuoti mokinių užimtumą po pamokų ir mokinių atostogų metu;

32.17. tvirtina pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir savivaldybės biudžete Gimnazijai patvirtintų lėšų darbo užmokesčiui;

32.18. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos vidaus darbo ir  tvarkos taisykles; 

32.19. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 

32.20. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

32.21. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose, Gimnazijos vardu sudaro sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;    

32.22. tvirtina Gimnazijos struktūrą, nustato Gimnazijos veiklos tikslus, uždavinius, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų  funkcijas ir veiklos sritis; 

32.23. dalį savo funkcijų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui ar kitam įgaliotam asmeniui;

32.24. atlieka kitas funkcijas, nustatytas šiuose Nuostatuose ir Gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašyme.

 1. Gimnazijos direktorius atsako už:

33.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Gimnazijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą mokinio minimalios priežiūros  priemonių įgyvendinimą;

33.2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 26 straipsnyje nurodytos informacijos skelbimą, demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, Gimnazijos bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

33.3. Gimnazijos finansinę veiklą, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Gimnazijos lėšų (įskaitant lėšas, skirtas Gimnazijos darbuotojų darbo užmokesčiui), turto naudojimą ir disponavimą juo.

 1. Gimnazijoje sudaroma Metodinė taryba. Gimnazijos metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai. Metodinei tarybai vadovauja ir jos veiklą organizuoja metodinės tarybos narys, išrinktas tarybos narių atviru balsavimu balsų dauguma. Metodinę tarybą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 2. Metodinė taryba:

35.1. nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir prioritetus, inicijuoja gerosios patirties sklaidą;

35.2. planuoja ir aptaria ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaiko jį mokinių individualioms reikmėms;

35.3. dalyvauja kuriant Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą;

35.4. planuoja ir organizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas;

35.5. koordinuoja ilgalaikių planų, klasės vadovų planų, pasirenkamųjų dalykų, modulių  programų rengimą ir pritaria metodinėse grupėse;

35.6. dalyvauja aptariant mokytojo metodinę veiklą,  nesant dalykinės metodinės grupės, aptaria mokytojų metodinės veiklos rodiklius.

 1. Metodinės tarybos susirinkimai kviečiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma.
 2. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti vadovų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

V SKYRIUS

GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

 1. Gimnazijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, Gimnazijoje vykdomomis švietimo programomis ir Gimnazijos tradicijomis.
 2. Gimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Gimnazijos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą šiuose Nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Gimnazijos valdymo priežiūrą. Gimnazijos savivaldos institucijų įvairovę, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina šie Nuostatai.
 3. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausioji Gimnazijos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Gimnazijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Gimnazijos misiją. Tarybos nariu negali būti Gimnazijos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Už savo veiklą Gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.
 4. Tarybą sudaro 5 mokytojai, 5 tėvai, 5 mokiniai ir 1 vietos bendruomenės atstovas: tėvus (globėjus, kitus teisėtus mokinio atstovus) į Tarybą renka visuotinis mokinių tėvų susirinkimas; mokytojus – Mokytojų taryba; 8 kl. ir I–IV gimnazijos klasių mokinius – klasių bendruomenės iš pasiūlytų ar pasisiūliusių kandidatų; vietos bendruomenės atstovą deleguoja vietos bendruomenė. Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams, ta pačia rinkimo tvarka papildant išėjusius narius.
 5. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai atviru balsavimu, balsų dauguma. Siūlyti kandidatus, kelti savo kandidatūrą turi teisę bet kuris Tarybos narys.
 6. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių ir yra ne mažiau kaip po vieną mokinių, mokytojų ir tėvų atstovų. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma, atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Tarybos posėdžius kviečia, juos organizuoja ir jiems vadovauja Tarybos pirmininkas.
 7. Taryba už veiklą kasmet atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams.
 8. Taryba privalo rinktis ne rečiau kaip kartą per pusmetį.
 9. Į Tarybos posėdį gali būti kviečiami Gimnazijos bendruomenės nariai, organizacijų bei įstaigų atstovai be balso teisės.
 10. Taryba:

47.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

47.2. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

47.3. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui, Gimnazijos ugdymo planui, Gimnazijos darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, Nuostatams, jų pakeitimams ir papildymams, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

47.4. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo, darbo ir vidaus  tvarkos taisyklių pakeitimo ar papildymo, dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;

47.5 kiekvienais metais vertina Gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl Gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitos Rokiškio rajono savivaldybės tarybai;

47.6. teikia siūlymus Rokiškio rajono savivaldybės tarybai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

47.7. svarsto Mokytojų, Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) kitų savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

 47.8. teikia siūlymus Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

47.9.  svarsto kitus Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

47.10. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

 1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos vadovybė, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, auklėtojai, psichologai, socialiniai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.
 2. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.
 3. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius, Mokytojų tarybos sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.
 4. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra pirmininko balsas.
 5. Mokytojų taryba:

52.1. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus bei kitų vadovų teikiamais klausimais;

52.2. aptaria ugdymo planą ir jo įgyvendinimo klausimus;

52.3. svarsto Gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, teikia siūlymus veiklos tobulinimui;

52.4. aptaria mokinių sveikatos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo klausimus;

52.5. ugdymo turinį ir metodus derina su Gimnazijos keliamais uždaviniais ir bendruomenės poreikiais;

52.6. svarsto ugdymo (si), nepamokinės veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką ir gerosios patirties sklaidą;

52.7. renka atstovus į Gimnazijos tarybą.

 1. Mokinių klubas – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija mokinių klausimams svarstyti ir spręsti. Mokiniai į Mokinių klubą renkami iš iškeltų ar save išsikėlusių 7 kl. ir I–III gimnazijos kl. mokinių. Mokinių klubui vadovauja prezidentas, kuris renkamas Mokinių klubo susirinkime.
 2. Mokinių klubo veiklą reglamentuoja Mokinių klubo nuostatai, patvirtinti Gimnazijos direktoriaus.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

 1. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai, mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai ir kiti darbuotojai atestuojasi bei kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

 GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 1. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 2. 59. Gimnazijos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Lėšų šaltiniai:

61.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

61.2. lėšos gaunamos už teikiamas paslaugas (patalpų, transporto nuoma, kopijavimo paslaugos, kursų, seminarų organizavimas, maitinimas valgykloje ir kt.);

61.3. lėšos, gautos įvairių projektų vykdymui;

61.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

61.5. paramos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą lėšos;

61.6. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Gimnazijos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba).
 2. Gimnazijos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.
 3. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Rokiškio rajono savivaldybės administracija, prireikus pasitelkdama išorės vertintojus.
 4. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka Rokiškio rajono savivaldybės taryba vykdo Gimnazijos veiklos kokybės gerinimo priežiūrą, atsižvelgdama į direktoriaus metų veiklos ataskaitos vertinimo rezultatus.

 

VIII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 2. Gimnazijos interneto svetainėje viešai skelbiama informacija apie Gimnazijoje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, laisvas darbo vietas, svarbiausius Gimnazijos išorinio vertinimo rezultatus, Gimnazijos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus.
 3. 68. Informacija apie Gimnaziją skelbiama Gimnazijos interneto svetainėje, Gimnazijos bendruomenės susirinkimuose, Gimnazijos informaciniuose stenduose, esant poreikiui – vietos spaudoje.
 4. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Gimnazijos interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje ir / ar vietos spaudoje.
 5. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos, direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.
 6. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus, pritarus Gimnazijos tarybai, tvirtina Rokiškio rajono savivaldybės taryba.
 7. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Vyriausybės patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Gimnazijos struktūros pertvarka – mokyklos grupės ar tipo pakeitimas arba vykdomos organizacinės veiklos pakeitimai (klasių, skyrių, filialų steigimas ar likvidavimas, paskirties keitimas) – vykdoma Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

____________________________

 

 

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo

gimnazijos direktorė                                                                            Loreta Grochauskienė

 

 

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.