K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

                  ROKIŠKIO R. JŪŽINTŲ JUOZO OTTO ŠIRVYDO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS, SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos, sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos reorganizavimą, prijungiant ją prie Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4, 7 punktais, 4 dalimi, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-43 „Dėl sutikimo reorganizuoti Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos“.

 

II SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS

 

 1. Reorganizuojamas juridinis asmuo:

3.1. pavadinimas – Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla;

3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3. buveinė – Beržų g. 3, Jūžintų mstl., LT-42265 Rokiškio r.;

3.4.  kodas – 190249881;

3.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Valstybės įmonė Registrų centras (Juridinių asmenų registras).

 1. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo:

4.1. pavadinimas – Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija;

4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.3. buveinė – K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., LT-42291 Rokiškio r.;

4.4. kodas –190250136;

4.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Valstybės įmonė Registrų centras (Juridinių asmenų registras).

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

 1. Reorganizavimo būdas – prijungimas: Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla prijungiama prie Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos.
 2. Po reorganizavimo Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija (adresas – K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., LT-42291 Rokiškio r.), turinti Jūžintų skyrių (adresas – Beržų g. 3, Jūžintų mstl., LT-42265 Rokiškio r.), tęs veiklą, o Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla veiklą baigs.
 3. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos ir Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos valdymą, užtikrinant kokybišką gimnazijai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant geresnės ugdymo kokybės bei  efektyvesnio išteklių naudojimo.
 4. Po reorganizavimo veiksiančios Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendins Rokiškio rajono savivaldybės taryba.

 

IV SKYRIUS

TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMO MOMENTAS

 

 1. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos pereis po reorganizavimo tęsiančiai veiklą Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijai nuo 2020 m. rugpjūčio 28 d.
 2. Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla po reorganizavimo kaip juridinis asmuo pasibaigia nuo jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 27 d.
 3. Po reorganizavimo veiksianti Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija, turinti Jūžintų skyrių, vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, akredituotą vidurinio ugdymo programą, neformaliojo vaikų švietimo programas ir įgyvendinanti ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus Bendruosius ugdymo planus ir Bendrąsias programas; detalesnės funkcijos, kurias įgyvendins po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga, bus nustatytos Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos nuostatuose.

 

V SKYRIUS

REORGANIZUOJAMO JURIDINIO ASMENS TURTAS, APSKAITOS IR KITI DOKUMENTAI

 

 1. Reorganizuojama biudžetinė įstaiga Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla reorganizavimo datai (iki reikalų perdavimo datos) turi pateikti ir perduoti:

              12.1. reorganizuojamos įstaigos valdomo nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio, materialaus ir nematerialaus kilnojamojo turto ar turto perduoto pagal panaudą, paslaugą, apskaitos žiniaraščius su įsigijimo balansine ir likutine verte;

              12.2. pirkėjų, tiekėjų (debitorių, kreditorių skolų) įsiskolinimo žiniaraščius;

              12.3. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (su FVAS registravimo funkcija) balansą;

              12.4. banko (-ų) sąskaitų išrašų likučių suvestinę reorganizavimo datai.

 1. Reorganizuojamų biudžetinių įstaigų Rokiškio rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija, turto, apskaitos ir kitų dokumentų perdavimo metu, iki 2020 m. rugpjūčio 27 d. surašo reikalų perdavimo ir priėmimo aktą, patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės mero 2020 m. vasario 13 d. potvarkiu Nr. MV-6 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų reikalų perdavimo“.
 2. Visas savivaldybės nuosavybės teise priklausantis reorganizuojamai Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinei mokyklai turtas, apskaitos ir kiti dokumentai bus perduoti teisės aktų nustatyta tvarka iki 2020 m. rugpjūčio 27 d. (imtinai) Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijai.
 3. Reorganizuojamos Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos finansinę atskaitomybę, finansinius įsipareigojimus, kitų ūkinių reikalų dokumentų bylas po reorganizavimo perims Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija.
 4. Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos archyvas perduodamas Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijai.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos ir Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos direktoriai reorganizavimo metu privalo užtikrinti nepertraukiamą įstaigų nuostatuose numatytų veiklų vykdymą.
 2. Reorganizuojama Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla įpareigojama sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigos veiklai užtikrinti iki jos reorganizavimo pabaigos, o juos sudarant, informuoti kitas sandorių šalis apie įstaigos reorganizavimą.

                                                                ________________________                                                   

 

Laikinai einanti  Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo

pagrindinės  mokyklos direktoriaus pareigas                                         Loreta Grochauskienė

 

 

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo

gimnazijos direktorė                                                                              Loreta Grochauskienė

 

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.50 – 13.35 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.