K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso

Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro
įsakymai, susiję su koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į
dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų
rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos interneto tinklalapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/
web/lt/del-koronaviruso.

SVARBI INFORMACIJA SAVIVALDYBĖMS
Švietimo įstaigų veikla
Nuotolinis darbas
Nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. neorganizuojamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas,
profesinis mokymas. Bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokiniams paskelbtos pavasario atostogos.
Nuo kovo 16 d. galima organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą),
formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, teikti švietimo pagalbą tiek, kiek tai
įmanoma nuotoliniu mokymo būdu.
Savivaldybės užtikrina vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose.
Pavyzdžiui, vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo
dirbti, priežiūra ir pan. Savivaldybės gali savarankiškai spręsti, ar tai ta pati vaiko lankyta įstaiga, ar kita, teikianti
tokias paslaugas, pavyzdžiui, miesto mastu.
Prašome rekomenduoti darbdaviams užtikrinti galimybes tėvams, auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu,
tai taikyti ir visų švietimo įstaigų darbuotojams, auginantiems vaikus. Jeigu tokios galimybės nėra, nedarbingumo
pažymėjimai išduodami tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmeniu.
Prašome sudaryti sąlygas švietimo įstaigų darbuotojams, esant galimybei, taikyti nuotolinį darbą. Tokiu būdu gali
dirbti ir švietimo įstaigų administracijos.
Apmokėjimas už darbą
Švietimo įstaigų darbuotojams už darbą mokinių atostogų metu ir darbą nuotoliniu būdu mokamas darbo
sutartyje nustatytas darbo užmokestis.
Papildoma informacija darbdaviams pateikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
interneto svetainėje adresu https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ka-daryti-ir-ko-nedaryti-darbdaviams-salyjepaskelbus-
karantina.
Šiuo laikotarpiu darbuotojas gali naudotis savo kasmetinėmis apmokamomis ar neapmokamomis atostogomis,
tačiau darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas tai darytų.
Administracijai galioja tokios pat darbo organizavimo ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems darbuotojams.
SVARBI INFORMACIJA SAVIVALDYBĖMS II
Pasirengimas nuotoliniam mokymui
Iki kovo 27 d. mokyklos, padedant steigėjams, pasirengia ugdymui nuotoliniu būdu, kuris būtų taikomas nuo
kovo 30 d., jei karantinas tęstųsi. ŠMSM parengė rekomendacijas dėl nuotolinio mokymo https://www.smm.lt/
uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf ir aktualų puslapį mokykloms
https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis.
Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso
sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų
rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto
tinklalapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso.
SVARBI INFORMACIJA MOKYKLŲ VADOVAMS
Švietimo įstaigų veikla
Pedagogų ir kito personalo darbas
Nuo kovo 16 d. iki 27 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir mokiniai neina į darželius ir
mokyklas, profesinių mokyklų mokiniams ir studentams neorganizuojamos praktikos.
Nuo kovo 16 d. galima organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą),
formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, teikti švietimo pagalbą tiek, kiek tai
įmanoma nuotoliniu mokymo būdu.
Įstaigų personalui, jei tik įmanoma, prašome sudaryti sąlygas dirbti nuotoliniu būdu. Kitu atveju darbuotojams
privalo būti sudarytos saugios sąlygos dirbti, laikomasi sanitarijos ir higienos reikalavimų, sumažintas iki būtino
vienu metu įstaigos patalpose dirbančių žmonių skaičius ir pan.
Apmokėjimas už darbą
Švietimo įstaigų darbuotojams už darbą mokinių atostogų metu ir darbą nuotoliniu būdu mokamas darbo
sutartyje nustatytas darbo užmokestis.
Papildoma informacija darbdaviams pateikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
interneto tinklalapyje adresu https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ka-daryti-ir-ko-nedaryti-darbdaviams-salyjepaskelbus-
karantina.
Šiuo laikotarpiu darbuotojas gali naudotis savo kasmetinėmis apmokamomis ar neapmokamomis atostogomis,
tačiau darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas tai darytų.
Administracijai galioja tokios pat darbo organizavimo ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems darbuotojams.
Dešimtokų pasiekimų patikrinimas ir egzaminai
Vėlinamas dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų ir abitūros egzaminų bei įskaitų laikymo laikas.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo gimtosios baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių kalbos įskaitos galės būti
organizuojamos iki gegužės 15 d.
Laikas, iki kada mokykla surengia lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą abiturientams, pailgėja iki gegužės 4 d.
Brandos darbas, taip pat mokykliniai technologijų, menų brandos egzaminai galės būti surengti iki balandžio 28 d.
SVARBI INFORMACIJA MOKYKLŲ VADOVAMS II
Pasirengimas nuotoliniam mokymui
Bendruomenės informavimas
Paskatinkite mokytojus paruošti mokymo medžiagą savarankiškam mokinių darbui namuose. ŠMSM kartu su
socialiniais partneriais parengė rekomendacijas apie nuotolinį mokymą ir elektroninius šaltinius, kuriais gali
naudotis mokiniai ir mokytojai https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio
%2Bmokymo_03_16.pdf.
Rengiantis mokyti nuotoliniu būdu kviečiame peržiūrėti ugdymo turinio išteklius, esančius Nacionalinės švietimo
agentūros tinklalapyje: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis; https:/www.emokykla.lt; https:/sodas.ugdome.lt;
http:/mokytojotv.blogspot.com.
Esant poreikiui teikti švietimo pagalbą vaikams, galima suderinti su tėvais, kad pasitelkdamas įstaigai ir tėvams
prieinamas vaizdo programas logopedas teiktų individualias konsultacijas vaikui.
Palaikykite ryšį su mokyklos bendruomenės nariais, informuokite tėvelius ir mokytojus apie švietimo įstaigos veiklos
apribojimus. Naudokite elektroninį dienyną ar kitas komunikacijos priemones. Paskelbkite informaciją apie veiklos
apribojimą matomoje vietoje.
Užsienio kalbų – anglų, prancūzų, rusų, vokiečių – valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalys abiturientams
mokyklose bus rengiamos nebe balandžio viduryje, o nuo birželio 22 d. iki birželio 30 d.
Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso
sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų
rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto
tinklalapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso.
SVARBI INFORMACIJA MOKYTOJAMS
Švietimo įstaigų veikla
Pedagogų ir kito personalo darbas
Apmokėjimas už darbą
Nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. neorganizuojamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas,
profesinis mokymas – šiuo metu skelbiamos mokinių pavasario atostogos, darželiai stabdo veiklą.
Nuo kovo 16 d. galima organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą),
formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, teikti švietimo pagalbą tiek, kiek tai
įmanoma nuotoliniu mokymo būdu.
Įstaigų vadovai, jei tik įmanoma, turi sudaryti sąlygas dirbti nuotoliniu būdu. Kitu atveju darbuotojams privalo
būti sudarytos saugios sąlygos dirbti, laikomasi sanitarijos ir higienos reikalavimų, sumažintas iki būtino vienu
metu įstaigos patalpose dirbančių žmonių skaičius ir pan.
Pedagoginiai darbuotojai turi planuoti darbus, rengti dokumentus, atlikti užduotis, susijusias su ugdymo
programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauti su mokiniais, jų tėvais, globėjais, rūpintojais, įgyvendinti
pirmiausia nekontaktinių valandų turinį, numatytą darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo
organizavimo, kontrolės, atsakomybės nuostatų.
Švietimo įstaigų darbuotojams už darbą mokinių atostogų metu ir darbą nuotoliniu būdu mokamas darbo
sutartyje nustatytas darbo užmokestis.
Šiuo laikotarpiu darbuotojas gali naudotis savo kasmetinėmis apmokamomis ar neapmokamomis atostogomis,
tačiau darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas tai darytų.
Administracijai galioja tokios pat darbo organizavimo ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems darbuotojams.
SVARBI INFORMACIJA MOKYTOJAMS II
Pasirengimas nuotoliniam mokymui
Vėlinamas dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų ir abitūros egzaminų bei įskaitų laikymo laikas.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo gimtosios baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių kalbos įskaitos galės būti
organizuojamos iki gegužės 15 d.
Laikas, iki kada mokykla surengia lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą abiturientams, pailgėja iki gegužės 4 d.
Brandos darbas, taip pat mokykliniai technologijų, menų brandos egzaminai galės būti surengti iki balandžio 28 d.
Užsienio kalbų – anglų, prancūzų, rusų, vokiečių – valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalys abiturientams
mokyklose bus rengiamos nebe balandžio viduryje, o nuo birželio 22 d. iki birželio 30 d.
Mokyklų steigėjai ir vadovai įpareigoti iki kovo 27 d. pasirengti ugdymui nuotoliniu būdu, kuris būtų taikomas
nuo kovo 30 d., jei karantinas tęstųsi.
Rengiantis mokyti nuotoliniu būdu kviečiame peržiūrėti ugdymo turinio išteklius, esančius Nacionalinės švietimo
agentūros tinklalapyje: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis; https://www.emokykla.lt; https://sodas.ugdome.lt;
http://mokytojotv.blogspot.com.
Esant poreikiui teikti švietimo pagalbą vaikams, galima suderinti su tėvais, kad pasitelkdamas įstaigai ir tėvams
prieinamas vaizdo programas logopedas teiktų individualias konsultacijas vaikui.
ŠMSM kartu su socialiniais partneriais parengė rekomendacijas apie nuotolinį mokymą ir elektroninius šaltinius,
kuriais gali naudotis mokiniai ir mokytojai. Rekomendacijas rasite čia: https://www.smm.lt/uploads/documents/
ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf.
Dešimtokų pasiekimų patikrinimas ir egzaminai
Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso
sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų
rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto
tinklalapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso.
SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS
Tėvų galimybės prižiūrėti vaikus karantino metu
Bendros rekomendacijos
Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo
veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose.
Neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų kiekį, ypač
vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeima, globėjai turėtų užtikrinti savo vaikų saugumą,
taikydama saviizoliacijos principus ir sekdami sveikatos specialistų rekomendacijomis.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kokius variantus gali pasirinkti tėvai ir globėjai, auginantys mažus
vaikus, kuriems reikia priežiūros:
Nuotolinis darbas. Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu darbdavys
neįrodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti
nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi
maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba
neįgalų vaiką iki 18 metų.
Nedarbingumo pažymėjimas. Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas,
darželinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau
nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc.
nuo atlyginimo „ant popieriaus“.
Atostogos. Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas.
Pagalba. Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys. Suteikite žmonėms, kurie prižiūrės Jūsų vaiką,
pagrindinę informaciją apie saugą ir higieną.
Mokyklų ir darželių darbas
Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su
koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros
sveikatos specialistų rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos interneto tinklalapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso.
SVARBI INFORMACIJA MOKINIAMS
Bendri patarimai
Laikykitės bendrų visuomenės sveikatos specialistų rekomendacijų: dažnai plauti rankas, vėdinti patalpas, vengti
vietų, kuriose gausu žmonių (pvz., viešasis transportas, parduotuvės).
Atsakingai naudokite neeilinių pavasario atostogų laiką. Pavyzdžiui, perskaitykite mėgstamą knygą, pažiūrėkite
mokymuisi naudingą filmą.
Vėlinamas dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų ir abitūros egzaminų bei įskaitų laikymo laikas.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo gimtosios baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių kalbos įskaitos galės būti
organizuojamos iki gegužės 15 d.
Laikas, iki kada mokykla surengia lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą abiturientams, pailgėja iki gegužės 4 d.
Brandos darbas, taip pat mokykliniai technologijų, menų brandos egzaminai galės būti surengti iki balandžio 28 d.
Užsienio kalbų – anglų, prancūzų, rusų, vokiečių – valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalys abiturientams
mokyklose bus rengiamos nebe balandžio viduryje, o nuo birželio 22 d. iki birželio 30 d.
Dešimtokų pasiekimų patikrinimas ir egzaminai
Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su
koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros
sveikatos specialistų rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos interneto tinklalapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso.

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05

Ilgoji pertrauka (valgo 1-4 kl.,5-7kl.)
4. 11.35 – 12.20

Ilgoji pertrauka (valgo 8-IVg. kl.)

5. 12.50 – 13.35

6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15