K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos (toliau – gimnazija) nuotolinio mokymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. nuotolinio mokymo organizavimo Rekomendacijomis, patvirtintomis įsakymu Nr. V – 372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO PROGRAMOS IR MOKYMO BŪDAI

 

 1. Gimnazijoje nuotolinis mokymas vykdomas naudojant:

2.1. 1 – 4 kl. – virtualiąsias mokymosi aplinkas Ema, Eduka klasė; el. dienyną TAMO, Messenger, Skype programas;

2.2. 5 – 8 kl. – virtualiąsias mokymosi aplinkas – Ema, Eduka klasė, Moodle, Kahoot, Zoom,           el. dienyną TAMO, Messenger, Skype, Youtube programas;

2.2. 1g – 4g kl. Egzaminatorius.lt, Messenger, uždara FB grupė,  Eduka, Kahoott, Zoom,Youtube, el. dienyną TAMO, el. paštą.

2.3. gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo būrelių užsiėmimai 1 – 4g kl.  vykdomi naudojant Moodle, Messenger, Skype, el. dienyną TAMO, YouTube.

 1. Gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje nuotolinis mokymas vyks naudojant:

3.1. ikimokyklinio ugdymo grupėse YouTube, lavinu.LT, kristianaweebly.com, https://www.pinterest.com,https://www.iklase.lt/, https://pusemuses.lt.,  lrt.lt/vaikams, www.kuriavaikai.lt , www.tuciai.lt, Viber, Messenger programas;

3.2. priešmokyklinio ugdymo grupėje gudrutisdutis.lt, pinterest.lt, YouTube, Viber, Messenger programas;

3.3. meninio ugdymo užsiėmimuose YouTube, www.pakartot.lt,  Messenger programas;

 1. gimnazijos neformaliojo švietimo skyriuje nuotolinis mokymas vykdomas naudojant:

4.1. Messenger,  YouTube,  Just Dance programas.

 1. Visų gimnazijos, gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus, gimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus mokytojų nuotolinis mokymas vykdomas pritaikius 2019 – 2020 m. m. ilgalaikius ugdymo planus, programas.
 2. Specialioji pagalba gimnazijoje ir gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje teikiama naudojant: uždaras grupes FB, Viber, Skype, GoogleDisc, Eduka programas.
 3. Nuotolinio mokymo būdai:

7.1. Pradinis ugdymas. Pamokos tema ir teorija pristatoma filmuotoje medžiagoje per PowerPoint programą, Moodle aplinkoje, skiriamos savarankiškos užduotys sukurtose pamokose Moodle aplinkoje, Ema pratybose, Eduka klasė platformose, pratybų sąsiuviniuose. Atliktos užduotys pratybų sąsiuvinyje fotografuojamos ir keliamos į Moodle ar Messenger programas. Mokinių pažangą  mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) stebi Moodle profilyje. Mokinių vertinimai rašomi el. dienyne TAMO.

7.2. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas:

Pamokos vyks Moodle, Ema, Eduka, Ugdymo sodas, Google, YouTube, egzaminatorius.lt. platformose. Mokiniai  atliktas užduotis, nufotografuos ir įkels į Moodle, mokytojai teiks mokiniams grįžtamąjį ryšį. Temų aptarimai vyks videokonferencijos pagalba;

7.3. neformaliojo švietimo būreliai: pamokos vyks projektinio darbo principu, koncertų, parodų, muziejų, varžybų virtualios peržiūros, virtualūs aptarimai, atliktų darbų fotografavimas, filmavimas. Mokiniai atliktas užduotis fotografuos ir įkels į  Moodle ar Messenger programas.

7.3. ikimokyklinis ugdymo skyrius:

7.3.1. Ikimokyklinio ugdymo grupės: komunikavimas uždarose Facebook vaikų bei vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) grupėse: naudojant Viber ar Messenger programas. Įvairios užduotys vaikams susijusios su programine ikimokyklinio ugdymo medžiaga – minimali informacija savaitės tema, įvairių pratybų užduočių atlikimas, pasisveikinimai, mankštelės, pirštukų žaidimai, įvairūs dailės darbeliai (karpymas, klijavimas, spalvinimas, lipdymas, aplikacijos) žaidimai,  pasakų skaitymas;

7.3.2. priešmokyklinio ugdymo grupė: komunikavimas uždaroje Facebookvaikų bei vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) grupėje naudojant Viber ar Messenger programas.  Užduočių susijusių su priešmokyklinio ugdymo programa atlikimas – supažindinimas su tema,  pratybų užduotys, video filmukų, pamokėlių, žaidimų nuorodų įkėlimai, rekomendacijos ką paskaityti, kokius žaidimus žaisti, dailės darbelių, piešinių kūrimas;

7.3.3. meninis vaikų ugdymas: komunikavimas uždarose Facebook vaikų bei vaikų tėvų (globėjų) grupėse, panaudojant  Messenger programą.  Muzikos klausymas, dainavimas, vaikų ritminis grojimas instrumentais (barškučiai, lazdelės ir pan.), įkeltų  filmukų muzikos, dainelių ir muzikinių pasakų klausymas.

7.4. Vaikai užduotis atlieka padedant tėvams (globėjams, rūpintojams). Tėvai (globėjai, rūpintojai) nufotografuoja ar nufilmuoja vaikų atliktas užduotis ir jas kelia į savo uždaras Facebook grupes. Grupių auklėtojos vertina atliktas užduotis  ir teikia grįžtamąjį ryšį vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

7.5.  Neformaliojo švietimo skyrius:

7.5.1. Choreografijos studija: užsiėmimams nuotoliniu būdu skiriamos užduotys nufilmuoti savo sukurtus šokių judesius ir juos atsiųsti mokytojui per „Messenger“ programą, atlikus užduotis   analizuoti skirtingus šokių stilius ir juos trumpai aprašyti, rasti video „YouTube“ tinklapyje, kurie būtų skirtingų šokio stilių ir žanrų, pagal pateiktas užduotis, peržiūrėti atsiųstus šokio spektaklius ar pasirodymus ir parašyti refleksijas. Mokytoja vertina užduotis ir teikia grįžtamąjį ryšį mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

 7.5.2. Dainavimo studija. Mokiniai dainuos karaoke (pagal pasiūlytą dainų sąrašą), mokysis įsidainavimo pratimų (YouTube), stebės muzikinių TV šou įrašus, vyks muzikinių spektaklių peržiūros, virtualios ekskursijos į meno muziejus. Vaikai sudarys kryžiažodžius apie balsą, atlikėjus, grupes ir pasikeisdami medžiaga su draugais juos spręs. Žais virtualius muzikinius gebėjimus lavinančius žaidimus, pieš dainų iliustracijas. Fotografuos, filmuos siųs mokytojai per Messenger programą. Mokytoja vertina  užduotis ir teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) grįžtamąjį ryšį.

7.5.3. Teatro studija. Mokiniams skiriamos užduotys: spektaklių (ištraukų) peržiūra, peržiūrėjus parašyti nuomones, pagal pateiktas temas etiudų kūrimas. Juos nufilmuotus siųs mokytojai per Messenger programą, vyks virtualios diskusijos, užduočių analizavimas. Mokytoja vertins mokinių atliktas užduotis, teiks grįžtamąjį ryšį mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

7.5.4. Fortepijono studija. Pagal nuorodas klausysis fortepijoninės įvairių žanrų muzikos, virtualiai susipažins su žymiais atlikėjais, kompozitoriais. Parengs skaidres apie labiausiai patikusį pianistą. Virtualiu būdu analizuos kūrinius, virtualia klaviatūra gros mokytojos paskirtas melodijas, žais virtualius harmonijos, ritmo, muzikinės klausos lavinimo žaidimus, lankysis virtualiuose meno muziejuose. Palyginimai, analizavimai, užduočių skyrimas ir atlikimas uždaroje Facebook grupėje. Mokytoja vertins mokinių atliktas užduotis, teiks grįžtamąjį ryšį mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

7.5.5. Estradinės muzikos studija. Estradinės muzikos studijos mokiniai pusmečio turi pirmojo  pusmečio programos užduotis: naujus akordus, jau išmoktų ir naujų akordų junginius, melodinius ritmo pratimus technikai ugdyti; dainas, kur virš žodžių surašyti akordai (melodijos pasiklausymui randamos ,,YouTube“ tinklapyje). Kiekvienas mokinys, atsižvelgiant į individualias galimybes ir įgūdžius, siekia kuo daugiau išmokti groti ir dainuoti sau pritariant pagal šią mokymo programą. Mokytojas užduotis skirs ir vertins bendraudamas telefonu, naudojant ,,Messenger“ programėlę.

7.5.6. Liaudies muzikos studija. Liaudies muzikos studijos mokiniai pusmečio turi pirmojo pusmečio programos užduotis: kūrinių natas, dainas su natomis ir žodžiais, melodinius ritmo pratimus grojimo technikai ugdyti.   Kiekvienas mokinys, atsižvelgiant į individualias galimybes ir įgūdžius, turi galimybę kuo daugiau išmokti groti ir dainuoti sau pritariant pagal šią mokymo programą. Mokytojas užduotis skirs ir vertins bendraudamas telefonu, naudojant ,,Messenger“ programėlę.

7.5.7. Dailės studija. Mokiniai atliks kūrybinės raiškos užduotis pagal mokytojo duotas temas. Laisvai rinksis turimas darbų atlikimo technikas iš mokytojo pasiūlytų. Svarbiausias dėmesys bus skiriamas mokinių kūrybinėms interpretacijoms bei jų fantazijai ugdyti, informacijos apie duotą temą mokiniai ieškos internete. Vyks nufotografuotų ir atsiųstų darbų bei jų eskizų aptarimai, konsultacijos mokiniams uždaroje Facebook grupėje panaudojant „Messenger“ programą. Mokytoja vertins mokinių atliktas užduotis ir Messenger grupėje teiks grįžtamąjį ryšį mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

7.5.8. Estetikos studija:

7.5.8.1. Muzikavimas. Užduotys (dainelės, ritminiai pratimai) ir nuorodos bus siunčiamos į uždarą „Facebook“, ,,Kamajų nykštukai“ grupę. Vaikai, tėvams padedant, atliks užduotis. Tėvai atliekamas užduotis nufilmuos ir kels į uždarą Facebook ,,Kamajų nykštukai“ grupę.

7.5.8.2.Teatriniai žaidimai. Teatrinių žaidimų užduotys (teminiai siužetiniai žaidimai, rankų šešėlių teatras) siunčiamos į „Facebook“ uždarą grupę „Kamajų nykštukai“. Vaikai kartu su tėvais atliks užduotis. Tėvai atliekamas užduotis nufilmuos ir kels į uždarą Facebook ,,Kamajų nykštukai“ grupę.

7.5.8.3. Šokis. Užduotys siunčiamos į „Facebook“ uždarą grupę „Kamajų nykštukai“. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atliekamas užduotis nufilmuos ir kels į uždarą Facebook ,,Kamajų nykštukai“ grupę.

7.5.8.4. Dailė. Užduotys ir nuorodos bus siunčiamos į uždarą „Facebook“ ,,Kamajų nykštukai“ grupę. Vaikai, tėvų padedami, atliks duotas piešimo bei lipdymo plastilinu užduotis. Tėvai fotografuos savo vaikų darbus ir juos kels į grupės uždarą Facebook ,,Kamajų nykštukai“.

7.5.8.5. visi estetikos studijos mokytojai vertins įkeltas užduotis, bendraus su estetikos studijos vaikais ir jų tėvais;

7.5.9. Neformaliojo švietimo skyriaus užsiėmimų apskaita vedama Neformaliojo švietimo dienynuose.

 1. Gimnazijos, gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus, gimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus mokytojai ir klasių vadovai su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bendrauja naudojant uždaras Facebook grupes, Messenger, telefonu, SMS žinutėmis, el dienyne TAMO.
 2. Mokinių vertinimai rašomi el. dienyne TAMO.
 3. Pasitarimai su mokytojais ir administracija vykdomi „Messenger“, „Moodle“videokonferencijomis, el. dienyne TAMO, el.paštu, telefoniniais pokalbiais, SMS žinutėmis.

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS IR MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITA

 

 1. Nuotolinis mokymas gimnazijoje vykdomas pagal pamokų tvarkaraštį.
 2. Pamokų tvarkaraštis skelbiamas gimnazijos interneto puslapyje ir el. dienyne TAMO.
 3. Neformalusis švietimas vykdomas pagal neformaliojo vaikų švietimo būrelių tvarkaraštį.
 4. Neformaliojo vaikų švietimo būrelių tvarkaraštis skelbiamas gimnazijos interneto puslapyje ir el. dienyne TAMO.
 5. Gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje nuotolinis mokymas vyksta pagal ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupės darbo grafiką.
 6. Gimnazijos neformaliojo švietimo skyriuje nuotolinis mokymas vykdomas pagal meninių studijų tvarkaraščius.

17.Socialinė pagalba teikiama ir jos  poreikis  tiriamas nuolat palaikant ryšį su mokiniais ir jų tėvais, bendraujant telefonu, SMS žinutėmis, Messenger  pranešimais.

 1. Mokinių lankomumo apskaitą pamokoje atlieka dalyko mokytojas:

18.1. dalyko mokytojas elektroniniame dienyne TAMO raidę ,,n“ žymi:

18.1.1. jei mokinys nedalyvauja pamokoje dėl ligos ir dalyko mokytojas yra gavęs informaciją iš mokinio ir/ar mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) ir/ar mokinio klasės vadovo apie mokinio nedalyvavimą pamokoje dėl ligos;

18.1.2. jei mokinys nedalyvauja pamokoje dėl kitų svarbių asmeninių priežasčių ir dalyko mokytojas yra gavęs informaciją iš mokinio ir/ar mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) ir/ar mokinio klasės vadovo apie mokinio nedalyvavimą pamokoje dėl kitų svarbių asmeninių priežasčių (artimųjų laidotuvės ar pnš.);

18.1.3. jei mokinys nedalyvauja pamokoje be pateisinamos priežasties daugiau kaip tris kartus iš eilės.

 1. Socialinė pagalba teikiama ir jos poreikis tiriamas nuolat palaikant ryšį su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), bendraujant telefonu, SMS žinutėmis, Messenger pranešimais. Nuolat stebimi mokykloje veikiančios virtualios Patyčių dėžutės pranešimai, reaguojama į juos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už nuotolinio mokymo organizavimą ir vykdymą atsakingas gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 2. Paskelbus šį aprašą gimnazijos interneto puslapyje pripažįstama, kad su juo supažindinti visi gimnazijos, gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus, gimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus mokytojai, mokiniai ir mokinių tėvai.
 3. Aprašas gali būti keičiamas ir/ar papildomas pasikeitus teisės aktams.

___________________________

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05

Ilgoji pertrauka (valgo 1-4 kl.,5-7kl.)
4. 11.35 – 12.20

Ilgoji pertrauka (valgo 8-IVg. kl.)

5. 12.50 – 13.35

6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15