K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS

NUOTOLINIO MOKYMO SAUGIOS VIRTUALIOS ERDVĖS IR ASMENS PRIVATUMO UŽTIKRINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS SĄLYGOS

 

 1. Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos (toliau – gimnazija) saugios virtualios nuotolinio mokymo saugios virtualios erdvės ir asmens privatumo užtikrinimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR);
 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Vieša vieta   – vieta, kurioje vyksta pamokos nuotoliniu būdu;

 • Nuotolinė pamoka – virtuali erdvė, skirta mokymuisi;
 • Nuotolinė veikla – virtuali erdvė, skirta veikloms susijusioms su mokymo (si) organizavimu.

 

II SKYRIUS

MOKINIŲ PAREIGOS

 

 1. Mokinys privalo:
  • punktualiai ir reguliariai dalyvauti nuotolinio mokymo pamokose (išskyrus dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių);
  • informuoti klasės vadovą ir dalyko mokytoją jei negali dalyvauti nuotolinėje pamokoje;
  • atsakingai pasiruošti kiekvienai pamokai ir laiku atlikti mokytojų skirtas užduotis;
  • prieš pamoką išjungti mobiliojo telefono skambučio bei kitų įrenginių garsus, kurių nereikės nuotolinėje pamokoje;
  • nuotolinėje vaizdo pamokoje elgtis pagarbiai, netrukdyti ir laikytis bendravimo virtualioje erdvėje etiketo;
  • neperduoti suteiktų prisijungimų elektroninėje erdvėje kitiems (tretiesiems) asmenims;
  • laikytis asmens duomenų (neperduoti savo ir nereikalauti iš kitų asmens duomenų), asmens  autorinių teisių apsaugos reikalavimų;
  • pastebėjęs patyčias virtualioje erdvėje, pranešti gimnazijos mokytojams ir/arba klasės vadovui, gimnazijos socialiniam pedagogui, gimnazijos administracijai, tėvams ir/arba elektroninėse platformose: ,,Patyčių dėžutė“, kuri yra gimnazijos internetu puslapyje, draugiskasinternetas.lt, epolicija.lt, https://www.nksc.lt, https://svarusinternetas.lt.;
   • išsaugoti įrodymus, pvz.: skriaudėjo žinutę, laišką (turėti elektronines ir/arba spausdintas įrodymų kopijas).

                                                                    III SKYRIUS

                                                             TĖVŲ PAREIGOS

 

 1. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:
  • nuolat domėtis nuotolinio mokymo (si) procesu;
  • padėti vaikams susikurti saugius slaptažodžius;
  • priminti vaikams, kad savo slaptažodžių ir mokytojų atsiųstų prisijungimo nuorodų, negalima perduoti kitiems (tretiesiems) asmenimis;
  • kontroliuoti ar vaikai laikosi šių taisyklių;
 2. Pastebėjus patyčias virtualioje erdvėje, pranešti gimnazijos mokytojams ir/arba klasės vadovui, gimnazijos socialiniam pedagogui, gimnazijos administracijai ir/arba elektroninėje platformoje ,,Patyčių dėžutė“, kuri yra gimnazijos interneto puslapyje ir/arba   draugiskasinternetas.lt, epolicija.lt, https://www.nksc.lt, https://svarusinternetas.lt.

 

IV SKYRIUS

MOKINIŲ, MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)

ATSAKOMYBĖ

 

 1. Mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) už savo elgesį nuotolinio mokymo (si) virtualioje erdvėje atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) be asmens ir/ar mokytojo raštu pateikto sutikimo neleidžiama:
  • filmuoti, fotografuoti nuotolinę pamoką ir/ar kitą nuotolinę veiklą vykstančią virtualioje erdvėje;
  • perduoti savo prisijungimo duomenis ir/ar persiųsti vaizdo pamokų nuorodas bei leisti dalyvauti nuotolinėse pamokose ar kitoje su nuotoliniu ugdymu susijusioje veikloje,  pašaliniams (tretiesiems) asmenims;
  • vartoti necenzūrinius žodžius, psichologiškai smurtauti prieš mokinius ir/ar kitus gimnazijos  bendruomenės narius, ar kitaip savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas;
  • filmuoti ir/ar fotografuoti asmenis ir viešinti jų atvaizdus viešoje erdvėje, negavus iš filmuojamo ir/ar fotografuojamo asmens sutikimo raštu.
 3. Kitu būdu pažeisti gimnazijos mokinių elgesio taisykles ir mokinių bei tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme.
 4. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas, teisės į atvaizdą pažeidimas, tyčinis trukdymas, įžeidinėjimas ar kiti neteisėti veiksmai virtualioje erdvėje, numato asmenims atsakomybę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

MOKYTOJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Gimnazijos mokytojai, vykdydami mokymą nuotoliniu būdu, prisiima pareigas ir atsakomybę:
  • užtikrinti virtualios aplinkos patikimumą ir saugumą;
  • kontroliuoti, kas gali pakliūti į Jūsų „virtualiąją klasę“;
  • rinktis  nuotolinio mokymo įrankius bei platformas, kurie prie Jūsų „virtualiosios klasės“ leidžia prisijungti tik Jūsų pakviestiems ir autorizuotiems vartotojams, t.y. tik Jūsų mokiniams;
   • jeigu prisijungimas prie nuotolinio mokymo platformos ir/ar įrankio vyksta paspaudus nuorodą, įsitikinti, kad tai nesuklastota nuoroda;
  • neatskleisti savo prisijungimo duomenų prie nuotolinio mokymo (si) platformos/priemonės pašaliniams (tretiesiems) asmenims;
  • nuolat priminti mokiniams, kad negalima siųsti, perduoti  prisijungimo prie „virtualiosios klasės“ nuorodų ir/ar duomenų kitiems (tretiesiems) asmenims;
  • stebėti, ką „virtualiojoje klasėje“ demonstruoja mokiniai ir, pastebėjus netinkamą elgesį,  fiksuoti (nufotografuoti ekraną ir/ar padaryti vaizdo/garso įrašą);
   • jeigu mokinys pažeidžia bendravimo etikos normas virtualioje pamokoje, jį įspėti ir išjungti mokinio naudojamo įrenginio garsą ir vaizdą;
   • apie netinkamą mokinio elgesį pamokoje informuoti mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos socialinį pedagogą ir gimnazijos administraciją.
 1. Susidūrus nuotolinėje mokymo platformoje ir/ar įrankiuose su neteisėtu ir/ar žalingu turiniu, apie tai pranešti interneto karštąja linija „Švarus internetas“, užpildant pranešimo formą internete https://svarusinternetas.lt/pranesk/1.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Paskelbus šias taisykles gimnazijos interneto puslapyje ir gimnazijos el. dienyne TAMO pripažįstama, kad su jomis susipažino visi gimnazijos mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir gimnazijos mokytojai.
 2. Šių taisyklių laikymosi kontrolę vykdo gimnazijos socialinis pedagogas.

 

                                                _____________________________

 

 

PRITARTA:

Rokiškio rajono socialinių pedagogų

metodinio būrelio 2020-04-02

posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 20-2

 

 

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05

Ilgoji pertrauka (valgo 1-4 kl.,5-7kl.)
4. 11.35 – 12.20

Ilgoji pertrauka (valgo 8-IVg. kl.)

5. 12.50 – 13.35

6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15