K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Asta Sapagovienė

Gim. 1995-07-18, Rokiškis

Išsilavinimas:

2018 m. Lietuvos sporto universitetas, sveikatos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2021 m. Klaipėdos Universitetas, visuomenės sveikatos ugdymo magistro kvalifikacinis laipsnis.

El. paštas: asta.tumonyte@gmail.com

Mob.tel.: 8 623 62946

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbo grafikas:

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Antradienis 8:00 – 16:30 12:00 – 12:30
Trečiadienis 8:00 – 16:30 12:00 – 12:30
Ketvirtadienis 8:00 – 16:30 12:00 – 12:30
     

Darbo pareigybes:

 1. Teikia pagalbą įstaigos bendruomenei sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais.
 2. Organizuoja paskaitas problemines diskusijas, rengia žodinius ir stendinius pranešimus, parodas, rekomendacijas, valandėles vaikams sveikatos stiprinimo klausimais.
 3. Inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir vertinant vaikų sveikatos stiprinimo programas.
 4. Inicijuoja ir palaiko bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir organizacijomis sveikatos stiprinimo klausimais.
 5. Teikia informaciją apie problemas, susijusias su vaikų sveikatos saugojimu ir stiprinimu, veiklos planavimu.
 6. Inicijuoja ir dalyvauja rengiant vaikų nelaimingų atsitikimų prevencines priemones.
 7. Vykdo užkrečiamųjų ligų ir jų rizikos veiksnių profilaktiką.
 8. įtarus vaiko atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nedelsiant apie tai praneša Įstaigos vadovui, suderinus su Įstaigos vadovu, informuoja ir Vaiko teisių apsaugos tarnybą;
 9. Vykdo specialistui priskirtas ir su Visuomenės sveikatos biuru suderintas funkcijas, kurios numatytos mokyklos vidaus tvarkos dokumentuose: mokinių apžiūros dėl asmens higienos; mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą; pirmosios pagalbos organizavimo; pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz., vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga; mokyklos darbuotojų veiksmui įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas;
 10. Ne rečiau kaip kartą per dvi savaites pildo Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą;
 11. Prižiūri, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir jo pakeitimų;
 12. Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 13. Teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;

 

 

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.